Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

INFORMÁCIE A MATERIÁLY PRE LEKÁROV

INFORMÁCIE A MATERIÁLY PRE ORGANIZÁTOROV A REGISTRÁTOROV vzdelávacích podujatí

INFORMÁCIE PRE RLK a SRLK: Akreditačná rada Slovenska pre kontinuálne vzdelávanie (ARS CME) 

ARCHÍV


 

!!! POZOR ZMENA PRIHLASOVANIA DO Elektronického kreditného systému CME !!! Návod nájdete TU

 

KOĽKO KREDITOV ZA ČO - prehľadná tabuľka o kreditoch pre ľahšiu orientáciu

Najčastejšie otázky týkajúce sa kontinuálneho vzdelávania

Otázky ohľadom kontroly CME môžete klásť taktiež zamestnancom vašej Regionálnej lekárskej komory, predovšetkým ohľadom stavu Vašej kontroly.


INFORMÁCIE A MATERIÁLY PRE LEKÁROV

Lekári POZOR!

Ak sa plánujete zúčastniť jednorazového vzdelávacieho podujatia CME v Slovenskej republike, overte si, či sa nachádza v Kalendári vzdelávacích podujatí CME.

Kredity za účasť na podujatí, ktoré sa nenačítali automaticky, za špecializačné štúdium, publikovanie a pod. si je lekár povinný do svojho konta doplniť sám 

Povinnosť vzdelávať sa, majú všetci registrovaní lekári v Slovenskej lekárskej komore, teda aj lekári, ktorí priamo nevykonávajú lekárske povolanie (nepracujúci dôchodca, lekár v zahraničí, lekár na materskej dovolenke, lekár pracujúci vo farmaceutickom priemysle, nezamestnaný lekár, atď). Preto je dôležité zrušiť alebo pozastaviť si registráciu v SLK v prípade, že sa takýto lekár nemôže, resp. nechce CME vzdelávať.

Vzdelávací cyklus 2016 - 2021

Dňom 31. 12. 2021 sa skončí cyklus sústavného vzdelávania všetkým lekárom, ktorí boli zaregistrovaní v Registri lekárov SLK v priebehu rokov 2016, 2011 a 2006.

Najneskôr do 28. 2. 2022 sú títo lekári povinní vložiť do elektronického kreditného systému údaje o získaných kreditoch, ktoré sa do ich kreditového konta nenačítali automaticky. Potom tlačítkom "Odoslať kontrolu na posúdenie" zašlú kontrolórovi príslušnej RLK.

Na základe kontroly RLK vyhotovia hodnotenia sústavného vzdelávania. Negatívne hodnotenia sústaveného vzdelávania sa nevydávajú. Lekárom, ktorí nebudú mať dostatok kreditov sa zašle oznámenie, že  chýbajúce kredity si môžu doplniť najneskôr do 180 dní od  dňa odvolania krízovej situácie z dôvodu COVID-19


Ak si lekár nevie vložiť kredity do elektronického kreditného systému, môže (za úhradu) požiadať správcu systému o sprostredkovanie vloženia kreditov do elektronického kreditného systému. Vyplní

1. tabuľku pre manuálne zadávanie kontroly - doplniť cyklus! - tabuľka pre lekárov, ktorí požiadajú o sprostredkovanie vyplnenia online formulára prostredníctvom správcu elektronického systému (služba je za poplatok)

2.objednávku: OBJEDNÁVKA NA ZAPÍSANIE VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT DO ELEKTRONICKÉHO KREDITNÉHO SYSTÉMU CME

Poplatok Vám bude fakturovaný. Uhrádzajte ho až po doručení faktúry na Vami zadanú fakturačnú adresu. Doklad o úhrade zašlite spolu s vyplnenou tabuľkou a potvrdeniami o účasti na Vašu RLK. Do kreditného systému Vám bude zapísaný celkový počet získaných kreditov. Zápis bude zrealizovaný po predchádzajúcej kontrole (KV RLK).


Nová vyhláška k hodnoteniu sústavného vzdelávania

Dňa 15.03.2019 nadobúda účinnosť Vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

Najzásadnejšie zmeny, ktoré vyhláška pre lekárov prináša:

  • ak lekár vykonáva viacero špecializácii, kredity za sústavné vzdelávanie v jednotlivých špecializáciách sa mu sčítajú; nehodnotí sa sústavné vzdelávanie v každej špecializácii osobitne,
  • nehodnotí sa sústavné vzdelávanie v certifikovanej pracovnej činnosti; kredity získané za sústavné vzdelávanie v certifikovanej pracovnej činnosti sa započítajú k špecializačnému odboru, na ktorý certifikovaná pracovná činnosť nadväzuje,
  • nehodnotí sa prax,
  • lekár splní podmienky sústavného vzdelávania, ak získa v hodnotenom období 90 kreditov(doteraz bolo potrebné získať 250 kreditov).

Úplné znenie vyhlášky nájdete TU. Prehľad počtov kreditov za vzdelávacie aktivity sústavného vzdelávania nájdete TU.

Ďalšie legislatívne zmeny vzdelávania


INFORMÁCIE A MATERIÁLY PRE ORGANIZÁTOROV A REGISTRÁTOROV vzdelávacích podujatí

- Návod na evidovanie vzdelávacích podujatí do kalendára podujatí CME

- Návod na zapísanie kreditov účastníkom do kreditného systému

- Zásady tvorby a spracovania AD Testov

- eKredit

- Materiály a dokumenty na stiahnutie

- Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov (.doc)

Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov (.pdf)

- Smernica k AD testom

- Smernica k procesu sledovania a hodnotenia úrovne jednorazových vzdelávacích aktivít

 

Podujatia miestnej úrovne

18.12.2013

Na vzdelávacie aktivity miestnej úrovne (tzn. ústavné, nemocničné semináre) Slovenská lekárska komora nevyžaduje použitie aplikácie eKREDIT. Taktiež sa nevyžaduje eKREDIT pre registrátorov:

1. Nemocnice 
2. Spolky lekárov
3. Registrátori miestnych aktivít

Všetci vyššie uvedení registrátori však nahrávajú účastníkov prostredníctvom modulu online eKREDIT zo svojho konta v elektronickom kreditnom systéme. Aktiváciu modulu je možné objednať cez firmu Karatnet - Mgr. Martin Arendáš - kontakt a cenník. Cena za ročný prístup k tomuto online modulu eKREDITu je 30 EUR/rok. Je nutné podpísať Zmluvu. Zmluva Vám bude zaslaná firmou Karatnet.

Zároveň si registrátor archivuje počas doby 10 rokov papierovú prezenčnú listinu a podpísanú správu odborného garanta. Správu odborného garanta najskôr vyplníte elektronicky v module online e-KREDIT, následne ju uložíte, vytlačíte a dáte podpísať odbornému garantovi. 

Kredity pre aktívnych účastníkov sa riadia podľa zásady:

- 5 kredity pre autora prednášky 
- 3 kredity pre spoluautora – najviac dvoch. 
 
Potvrdenia pre pasívnych účastníkov sa nevystavujú – nie je to povinnosť. Kredity im pripíšete do elektronického kreditného systému CME. Aj aktívny účastník, ktorý je zároveň pasívnym účastníkom, získa kredity za pasívnu účasť takýmto spôsobom.

ID číslo má každý lekár uvedené aj na modrej vzdelávacej kartičke CME, ktorú každý lekár obdržal. 

Kontakty

Za organizáciu vzdelávacích podujatí a za správu elektronického kreditného systému CME zodpovedá spoločnosť LEKÁR, a.s., Vzdelávacie centrum, Dobšinského 12, 811 05 Bratislava

Kontakt:

Administrátor Akreditačnej Rady Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME)

Henrieta Havlíková     

tel.: +421 911 593 892 
e-mail: havlikova.henrieta@arscme.sk

Sekretariát LEKÁR a.s.

Matej Huml

tel.: +421 911 199 723
e-mail: sekretariat@lekarnet.sk

 

Zakúpenie odporúčaného snímača čiarových kódov, typ: SYMBOL LS2208:
KODYS SLOVENSKO® , s. r. o.
Kontakt: Ing. Branislav Kalina
mobil: +421 905 236 140 
tel.: 02 / 4342 3844, 4342 3836, 4341 3103, 
fax: 02 / 4341 2809
e-mail: bkalina@kodys.sk 
www.kodys.sk

Od 1.12.2012 už prezenčné listiny nezasielate, platí nový spôsob nahrávania kreditov pre organizátorov/registrátorov aktivít miestnej úrovne prostredníctvom Vášho konta (info tu klikni) v kreditnom systéme. Kontaktujte pána Ing. Jozefa Ambra (jozef.ambro@karatnet.sk), tel. +421 917 289 273 - kontaktujte IBA pre technickú a softvérovú podporu eKREDIT a kreditný systém).

 


INFORMÁCIE PRE RLK a SRLK: Akreditačná rada Slovenska pre kontinuálne vzdelávanie (ARS CME) 

- Štatút ARS CME

Kontakt

administrátor Akreditačnej Rady Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME)
Henrieta Havlíková 

LEKÁR, a.s., Dobšinského 12, 811 05 Bratislava        
        
tel.: +421 911 593 892     
mail: havlikova.henrieta@arscme.sk 

 


ARCHÍV

INFORMÁCIA Slovenskej lekárskej komory pre lekárov a organizátorov podujatí sústavného vzdelávania

Zasadnutia ARS CME

Informácia pre RLK a SRLK