Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
 1. SLK
 2. >
 3. Orgány SLK

Prezident

Prezident
Prezident

Prezident SLK

Telefón +421 2 4911 4300
Email sekretariat@lekom.sk
Kontaktovať
 
 

MUDr. Pavel Oravec (*1972)

Regionálna lekárska komora Prešov

 

Vzdelanie

 • 1990 - 1996 - Lekárska fakulta Univerzity P.J.Šafárika, Košice
 • 1999 - špecializačná atestácia prvého stupňa v odbore interné lekárstvo
 • 2002 - špecializačná atestácia v odbore tuberkulóza a pľúcne choroby


Pracovné pozície

 • 1996- 2014- Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, lekár na oddelení pneumológie a ftizeológie
 • 2014 – 2016 – Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o., námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť, 08/2016-11/2016 riaditeľ
 • 2014 – 2018 - NsP Karviná-Ráj, Česká republika, lekár, pľúcna ambulancia
 • 2019 – v trvaní- Pneumologická a ftizeologická ambulancia Kežmarok - lekár

 

Funkčné pozície v profesijných a stavovských organizáciách

 • Základná organizácia Slovenské lekárske odbory pri NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy- predseda- 2008-2014
 • Lekárske odborové združenie – podpredseda- 2011- 2016
 • FEMS – Európska federácia lekárov- zamestnancov- Brusel- 1.viceprezident- 2012- 2015
 • CPME – Stály výbor európskych lekárov- Brusel – člen národnej delegácie- 2013- v trvaní,
 • Slovenská lekárska komora – Zahraničný výbor SLK- predseda 2014- 2016, Stály výbor SLK pre zahraničie- predseda- 2016- 2021, člen Rady SLK- 2016- v trvaní, člen Rady RLK Prešov- 2016- 2021
 • Pracovná skupina SLK ku reforme zdravotníctva v SR- Koncepcia zdravotníctva v SR z pohľadu SLK- vedúci pracovnej skupiny- 2019- v trvaní

 

Ciele a plány

 • Zjednotenie úsilia lekárov a ich organizácií o zlepšenie zdravotníctva v SR
 • Zvýšenie kompetencií SLK v organizácii systému zdravotnej starostlivosti v SR - účasť na kontrolných, výberových a riadiacich mechanizmoch
 • Presadzovanie záverov Pracovnej skupiny SLK ku reforme zdravotníctva v SR do praxe- sieť poskytovateľov a ich dostupnosť pre pacientov- ambulantný ako aj nemocničný sektor, verejné zdravotné poistenie, personálne zabezpečenie prevádzky ZZ, financovanie prevádzky zdravotníckych zariadení, nezávislý regulátor organizácie systému zdravotnej starostlivosti
 • Podpora činnosti Sekcie mladých lekárov SLK
 • Podpora a skvalitňovanie právnej pomoci pre členov SLK pri výkone ich povolania a s tým súvisiacimi činnosťami
 • Zlepšenie podmienok celoživotného vzdelávania lekárov, vrátane odpočítateľnej položky z daňového základu na tento účel
 • Povinné členstvo v SLK respektíve zjednotenie povinností všetkých registrovaných lekárov v SR s členmi SLK.


 

Kontakt:

Slovenská lekárska komora
Račianska 42/A
831 02 Bratislava

E-mail: sekretariat@lekom.sk