Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Pre lekárov
  2. >
  3. Licencie

Licencie


TYPY LICENCIÍ

AKO POŽIADAŤ O VYDANIE LICENCIE?

AKO POŽIADAŤ O ROZŠÍRENIE LICENCIE

POPLATKY ZA VYDANIE LICENCIE

ODBOR VZDELÁVANIA A LICENCIÍ:  KONTAKT

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA


 

Ohľadom vybavenia licencie kontaktujte priamo Vašu RLK

 

TYPY LICENCIÍ

V zmysle zákona 578/2004 Z.z. rozlišujeme 4 typy licencií:

L1A – licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe – tento typ licencie využije lekár, pokiaľ nemá a neplánuje mať svoje vlastné súkromné zdravotnícke zariadenie, ale bude poskytovať zdravotnú starostlivosť u iných poskytovateľov, ktorí už povolenie na prevádzkovanie zariadenia zdravotnej starostlivosti majú. Alebo bude poskytovať zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako je zdravotnícke zariadenie.
Pri tejto licencie vzniká lekárovi povinnosť registrácie na daňovom úrade do 30 dní odo dňa právoplatnosti a vykonateľnosti Rozhodnutia o vydaní licencie. 
Lekár si teda z príjmov z činnosti odvádza dane a platí si odvody. Služby fakturuje.

Povinnosti držiteľa licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe

 

Každý držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe je povinný:

  • požiadať Štatistický úrad SR prostredníctvom SLK o pridelenie IČO
  • registrovať sa pre daň z príjmu u príslušného správcu dane (daňový úrad) - do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom nadobudla licencia právoplatnosť
  • oznámiť vznik platiteľa poistného zdravotnej poisťovni držiteľa licencie najneskôr do ôsmich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie

 

L1B – licencia na výkon lekárskeho povolania – vydávame ju pre lekárov zamestnancov, od ktorých to vyžaduje zamestnávateľ, alebo lekárom, ktorí chcú poskytovať zdravotnú starostlivosť ako fyzické osoby. Ide o lekárov, ktorí budú mať svoje zdravotnícke zariadenie a budú si ďalej vybavovať povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, budú teda NZZ. 
Povinnosť registrácie na daňovom úrade vzniká až po vydaní povolenia.

L1C – licencia na výkon funkcie odborného zástupcu  - je licencia pre lekára, ktorý si zakladá s.r.o., n.o. alebo nejakú inú právnickú formu. Bude teda poskytovať zdravotnú starostlivosť ako právnická osoba. Táto právnická osoba aby získala povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti potrebuje práve odborného zástupcu – lekára s licenciou typu C. Odborný zástupca zodpovedá za všetky lekárske úkony vykonané v danej s.r.o., ktorej je odborným zástupcom. Výkon funkcie odborného zástupcu je v tom istom čase viazaný iba na jednu právnickú osobu. Pokiaľ sa zistí, že odborný zástupca – lekár je súčasne odborným zástupcom v dvoch a viacerých firmách, hrozí odbornému zástupcovi pokuta do 33 193 EUR.

L1D – licencia na výkon lekárskej posudkovej činnosti – táto licencia sa vydáva lekárom s atestáciou z posudkového lekárstva. 

Preukazovanie zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania lekár po dovŕšení veku 65 rokov
Podľa § 32 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zdravotnícki pracovníci sú povinní podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch mesiacov po dni, v ktorom dovŕšili 65 rokov veku a následne každý rok po dovŕšení tohto veku.
Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý má so žiadateľom o vydanie posudku uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu
Vzhľadom k vyššie uvedenému upozorňujeme všetkých lekárov, ktorí dovŕšili 65 rokov veku, že najneskôr do troch mesiacov po dosiahnutí uvedeného veku a následne každý rok je potrebné doručiť Slovenskej lekárskej komore posudok o zdravotnej spôsobilosti vykonávať zdravotníckej povolanie lekár, vystavený zmluvným všeobecným lekárom pre dospelých. 
Nakoľko zdravotná spôsobilosť je jednou z podmienok výkonu zdravotníckeho povolania lekár a jednou z podmienok vydania licencie v zdravotníckom povolaní lekár, nepreukázanie zdravotnej spôsobilosti vo vyššie uvedených lehotách je dôvodom na zrušenie registrácie v registri zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich povolanie lekár (t.j. strata oprávnenia vykonávať zdravotnícke povolanie lekár v SR), resp. dôvodom na zrušenie vydanej licencie.

Pozn.: riadny platiaci člen SLK po vyžiadaní obdrží aj ozdobnú licenciu formátu A3, ktorá je vhodná na zarámovanie a umiestnenie na stenu.

SMERNICA SLK NA VYDÁVANIE LICENCIÍ

 


AKO POŽIADAŤ O VYDANIE LICENCIE?

UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽOV O LICENCIU
Zákonom 330/2007Z.z. sa zmenil § 70 odst. 3 písm. c/ zákona 578/2004 Z.z. tak, že odpis sa nahradil výpisom z registra trestov s účinnosťou od 1.1.2008.

Žiadateľ podáva žiadosť o vydanie licencie na RLK (regionálnom sekretariáte) podľa miesta výkonu povolania alebo v prípade, ak ešte povolanie nevykonáva, na RLK príslušnej podľa miesta budúceho výkonu povolania. Tlačivo žiadosti je k dispozícii na RLK, ako aj na tejto webstránke (viď nižšie)

Ak nebola žiadosť podaná úplne, pracovník regionálneho sekretariátu vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti a upozorní ho, že 30-dňová lehota na vydanie licencie začína plynúť dňom doručenia úplnej žiadosti na RLK.
Po prijatí úplnej žiadosti alebo po doplnení neúplnej žiadosti pracovník regionálneho sekretariátu vyznačí na úplnej žiadosti dátum prevzatia a úplnú žiadosť zašle na Slovenskú lekársku komoru so sídlom v Bratislave, Račianska 42/A, PSČ: 831 02 a to najneskôr do 3 dní od jej prevzatia.
Pracovník sekretariátu SLK žiadosť predloží na schválenie najbližšiemu zasadnutiu Prezídia SLK tak, aby bola žiadosť schválená najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia úplnej žiadosti na regionálnom sekretariáte. V prípade, že hrozí nedodržanie 30 dňovej lehoty, ktorá plynie odo dňa prevzatia úplnej žiadosti pracovníkom regionálneho sekretariátu, oznámi túto skutočnosť prezidentovi komory a požiada ho o zvolanie mimoriadneho prezídia.
Pracovník sekretariátu komory súčasne pripraví doklad o vydaní licencie tak, aby mohla byť licencia podpísaná prezidentom komory bezprostredne po jej schválení prezídiom SLK.
Po podpísaní bezodkladne zasiela licenciu na príslušnú RLK.

Dokumenty na stiahnutie

- Žiadosť o vydanie/rozšírenie licencie (.doc)

Žiadosť o vydanie/rozšírenie licencie (.pdf)

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti (.pdf) 

Všeobecné nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) v súvislosti s vydávaním licencií:

- Poučenie dotknutej osoby - register licencií (.doc)

- Poučenie dotknutej osoby - register licencií (.pdf)

 

Upozorňujeme žiadateľov o licencie, že špecializačné činnosti a certifikačné činnosti v žiadosti o licenciu musia vychádzať z nariadenia vlády č. 179/2005, ktorým sa novelizovalo nariadenie vlády č. 743/2004. 

Po získaní licencie a pri podávaní žiadosti o povolenie na VÚC je potrebné rátať s 3 - 8-týždňovou lehotou na vydanie povolenia VÚC na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.   

SLK ďalej upozorňuje svojich členov na možnosť v zmysle §  79 zákona 578 písm. u) uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; poistenie musí trvať po celý čas, počas ktorého je poskytovateľ oprávnený poskytovať zdravotnú starostlivosť.

 


AKO POŽIADAŤ O ROZŠÍRENIE LICENCIE

Vyplňte Žiadosť o vydanie/rozšírenie licencie (.doc), Žiadosť o vydanie/rozšírenie licencie (.pdf) - (ide o jednotné tlačivo).

Pokiaľ žiadate o rozšírenie licencie o iný typ ako už vlastníte ale v tom istom odbore, priložíte k žiadosti o vydanie licencie už iba aktuálny výpis z registra trestov, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti (nie starší ako 3 mesiace) a doklad o zaplatení poplatku (poplatok je rovnaký ako za vydanie licencie). Pokiaľ je licencia staršia, je potrebné priložiť aj potvrdenie o praxi v danom odbore, o ktorý žiadate. 

Ak žiadate o rozšírenie licencie o inú odbornosť, prikladáte okrem vyššie uvedených dokladov aj doklad o odbornej spôsobilosti (atestačný diplom, certifikát).

Žiadosť podávate, rovnako ako pri vydaní licencie, na Vašu RLK.

 


POPLATKY ZA VYDANIE LICENCIE

Poplatky za vydanie licencie uhrádzajte na číslo účtu, ktorý je vedený vo VÚB - IBAN: SK28 0200 0000 0021 5462 4456 
Variabilný symbol je Vaše ID z registra lekárov. 
Špecifický symbol je trojciferné číslo podľa typu licencie: L1A – 111,   L1B –   222, L1C –  333, L1D  - 888. 
Konštantný symbol je 0308.

Poplatky za vydanie licencie v zmysle zákona 578/2004 Z.z. a zákona 461/2008 Z.z.

na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (L1A) - 66 €
na výkon zdravotníckeho povolania v povolaní lekár (L1B) - 33 €
na výkon odborného zástupcu v povolaní lekár (L1C) - 66 €
na výkon lekárskej posudkovej činnosti (L1D) - 33 €

 

Poplatky za vydanie duplikátu licencie

Na základe Uznesenia Rady č. 9/20/06 sa zavádza poplatok za vydanie duplikátu licencie vo výške:

POPLATOK ZA DUPLIKÁT LICENCIE
10 €      platiaci člen SLK  VS: ID  ŠS: 7474
25 €      nečlen SLK           VS: ID  ŠS: 7474                                                                         

Poplatky za vydanie duplikátu sa uhrádzajú na číslo účtu, ktorý je vedený vo VÚB - IBAN: SK28 0200 0000 0021 5462 4456 

variabilný symbol:    Vaše číslo ID z registra lekárov
špecifický symbol:    7474
konštantný symbol:  0308 

Duplikát licencie bude označený v pravom hornom rohu slovom „DUPLIKÁT“. Duplikát je odovzdaný žiadateľovi až po predložení dokladu o zaplatení za vydanie duplikátu. Doklad predkladá žiadateľ pri preberaní duplikátu na RLK.

Na základe Uznesenia Prezídia č. 14/14/05/2013 sa zavádza poplatok za obnovenie licencie vo výške:

POPLATOK ZA OBNOVENIE LICENCIE - 3 €

VS: Vaše registračné číslo / ID / 
ŠS: Licencia L1 A - 1115
Licencia L1 B - 2225
Licencia L1 C - 3335
Licencia L1 D - 8885

Rozhodnutie o obnovení licencie je odovzdané žiadateľovi až po predložení dokladu o zaplatení za vydanie rozhodnutia.

 


ODBOR VZDELÁVANIA A LICENCIÍ:  KONTAKT

Mgr. Martina Hincová
tel: 02/ 49114304
fax: 02/49114301
e-mail: licencie@lekom.sk

 


SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA

www.szu.sk

Pediatria a dorastové lekárstvo - stanovisko SZU

Vyjadrenie Katedry gynekológie a pôrodníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity k  spôsobilosti lekára-gynekológa vykonávať samostatné základné a konziliárne ultrazvukové vyšetrenia v odbore "Gynekológia a pôrodníctvo"