Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Pre lekárov
  2. >
  3. Nadácia LEKÁR

Nadácia LEKÁR


Nadácia LEKÁR bude fungovať v roku 2021 v nezmenenom režime, tešíme sa na spoluprácu.

Upozornenie: Vaše žiadosti, tlačivá, listy posielajte na korešpondenčnú adresu: 
   
Nadácia LEKÁR
Račianska 42/A
831 02 Bratislava


 


 

Základné informácie

Orgány nadácie

Projekt roku 2022

Postup pri získaní 2% podielu zaplatenej dane

Ako získať peniaze - ppt.prezentácia

Tlačivá

Letáky pre darcov a lekárov

 


Základné informácie

Slovenská lekárska komora založila Nadáciu LEKÁR (ďalej len „nadácia“).  

Sídlo nadácie je Dobšinského 12, 811 05 Bratislava
IČO: 31808913

Bankové spojenie: TATRA BANKA SK82 1100 0000 0026 2072 7277

Správcom nadácie je MUDr. Katarína Šimovičová

Korešpondenčná adresa: Račianska 42/A, 831 02 Bratislava  

Účelom založenia nadácie je podpora nasledovných verejnoprospešných cieľov a aktivít:

- ochrana zdravia,

- sústavné vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov, 

- rozvoj a skvalitňovanie úrovne poskytovanej liečebno-preventívnej starostlivosti,

- podpora zavádzania nových vyšetrovacích a terapeutických metód v súlade s najnovšími trendmi medicíny,

- získavanie najnovších medicínskych vedeckých poznatkov a ich aplikácia v bežnej praxi,

- rozvoj a obnova zdravotníckej techniky a informačných systémov v súlade s najnovšími trendmi v oblasti medicínskej informatiky

- rozvoj zdravotníckej starostlivosti.

Cieľom činnosti nadácie je podpora rozvoja zdravotníctva na území Slovenskej republiky a to vo všetkých smeroch jeho činnosti, predovšetkým so zameraním na podporu rozvoja materiálno-technických podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti, podporu začínajúcich neštátnych zdravotníckych zariadení, predovšetkým na vybudovanie zdravotníckeho zariadenia po stránke materiálnej, personálnej a odbornej, podporu  vzdelávacích aktivít, podporu zavádzanie nových medicínskych postupov do praxe a podporu iných aktivít smerujúcich k zvýšeniu úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 


Orgány nadácie

Správna rada:  

MUDr. Eva Bérešová - predsedníčka správnej rady
MUDr. Jozef Tholt, MUDr. Soňa Ostrovská, MUDr. Pavel Oravec, MUDr. Ján Boldizsár - členovia Správnej rady

Dozorná rada: 

MUDr. Emil Jurkovič, MUDr. Jaroslav Šimo, MUDr. Miloslav Ostrihoň, MBA.

Správca nadácie:

MUDr. Katarína Šimovičová

 


Projekt roku 2022

Nadácia vyhlasuje v prospech členov Slovenskej lekárskej komory Projekt roku 2022

Pracovné prostredie a sústavné vzdelávanie napomáha kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Cieľom projektu je vytvorenie možnosti na získanie 2% (prípadne 1,5 %) podielu zaplatenej dane od Vašich  pacientov za účelom vzdelávania a zvyšovania materiálneho a prístrojového vybavenia Vašich pracovísk, taktiež na podporu zvyšovania odbornej prípravy na výkon povolania. Lekár - člen SLK môže získať finančné prostriedky aj formou darovania.

 


Postup pri získaní 2% podielu zaplatenej dane

Lekár:
a) informuje svojich pacientov o možnosti poukázania % podielu zaplatenej dane v prospech nadácie a svojho lekára vhodným spôsobom. Pod vhodným spôsobom je potrebné rozumieť predovšetkým možnosť odovzdania letáku s informáciou, informácie umiestnenej na informačnej tabuli, informácia na webovej stránke zdravotníckeho zariadenia a ďalšie.

b) V prípade pozitívnej reakcie pacienta, lekár, ak sa jedná o pacienta, zamestnanca,  ktorému zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti spracuje zamestnávateľ, poučí pacienta nasledovne:
- lekár odovzdá pacientovi tlačivo Informácia o poukázaní % podielu zaplatenej dane, v ktorom pacient vyplní údaje o výške sumy a označenie Daňového úradu, na ktorom podal svoje daňové priznanie. Následne lekár informáciu doplní o svoje meno a priezvisko a identifikačné číslo, pod ktorým je vedený v registri lekárov, ktorý vedie Slovenská lekárska komora a Informáciu doručí nadácii.
- lekár súčasne poučí pacienta, aby požiadal svojho zamestnávateľa, aby do Vyhlásenia o poukázaní podielu dane z príjmov (%) vyplnil Údaje o prijímateľovi nasledovne:
IČO: 31808913, Názov nadácie: Nadácia Lekár, sídlo: Dobšinského č. 12, PSČ: 811 05 Bratislava. 

c) V prípade pozitívnej reakcie pacienta, lekár, ak sa jedná o pacienta, ktorý si sám podáva daňové priznanie, poučí pacienta nasledovne:
- lekár odovzdá pacientovi tlačivo Informácia o poukázaní % podielu zaplatenej dane, v ktorom pacient vyplní údaje o výške sumy a označenie Daňového úradu, na ktorom podal svoje daňové priznanie. Následne lekár informáciu doplní o identifikačné číslo pod ktorým je vedený v registri lekárov, ktorý vedie Slovenská lekárska komora a Informáciu doručí nadácii.
- lekár súčasne poučí pacienta, že Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov  je súčasťou daňového priznania právnických a fyzických osôb, v ktorom je potrebné, aby daňovník vyplnil Údaje o prijímateľovi nasledovne:
IČO: 31808913, Názov nadácie: Nadácia Lekár, sídlo: Dobšinského č. 12, PSČ: 811 05 Bratislava. 
 

Je potrebné, aby darca zároveň pripojil:

- fotokópiu časti daňového priznania týkajúcu sa poukázania % dane

- kópiu potvrdenia o zaplatení % dane od zamestnávateľa 

- kópiu vyhlásenia o poukázaní % dane pre fyzické osoby

 

Tlačivo:  Informáciu o poukázaní % podielu zaplatenej dane vyplnenú podľa vyššie uvedeného postupu spolu so žiadosťou o poskytnutie finančných prostriedkov na žiadaný účel,  lekár doručí nadácii najneskôr do 31.12.2022 - po tomto termíne žiadosti nebudú akceptované! Tlačivá nezasielajte jednotlivo. Na základe zaslanej informácie a po pripísaní takto získaných prostriedkov zo strany daňového úradu na účet nadácie, nadácia s Vami uzatvorí darovaciu zmluvu na čiastku, ktorú ste prostredníctvom poukázania % podielu zaplatenej dane pre nadáciu získali. Táto čiastka bude znížená o 5 %, ktoré budú použité na úhradu nákladov nadácie spojených s touto činnosťou. 

Pred uzatvorením darovacej zmluvy je potrebné, aby ste si určili účel, na ktorý prostriedky použijete a následne ste povinný nadácii preukázať použitie týchto prostriedkov na uvedený účel. Povinnosť preukázať použitie finančných prostriedkov na stanovený účel musí nadácia vyžadovať z dôvodu možnej kontroly využitia darovaných prostriedkov príslušnými kontrolnými orgánmi vo vzťahu k nadácii a lekárovi. Preukázanie účelu využitia prostriedkov je treba vykonať v lehote určenej v darovacej zmluve.

Ako zdokladovať využitie prostriedkov
Pošlite kópie všetkých daňových dokladov (pokladničné bloky, faktúry) a zoznam nákladov podľa druhov položiek, napr. odborná literatúra, kongres, nákup medicínskych pomôcok, atď. V zozname nie je nutné uvádzať každú položku (blok) samostatne.

 


Tlačivá

 

TLAČIVÁ PRE DAROVATEĽA

- 2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanec

- Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 

- Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 

2. Fyzická osoba - Daňové priznanie fyzických osôb TYP A alebo TYP B – kópia strany, kde sa poukazujú % z dane

3. Právnická osoba - Daňové priznanie právnických osôb – kópia strany, kde sa poukazujú % z dane

 

TLAČIVÁ PRE LEKÁRA

- Žiadosť o podporu (.doc)

- Žiadosť o podporu (.pdf) 

Informácia o poukázaní 2% podielu zaplatenej dane (.doc)

Informácia o poukázaní 2% podielu zaplatenej dane (.pdf)

- Poučenie o právach dotknutej osoby

 


Letáky pre darcov a lekárov

- leták pre darcu - čiernobiely

- lekár pre darcu - farebný

- leták pre lekára