Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

Zásady tvorby a spracovania výsledkov autodidaktického testu sústavného medicínskeho vzdelávania (CME)

1.  Definovanie vzdelávacej aktivity, zásady jej zaradenia a uznávania

2.  Zásady tvorby AD testov

3.  Kreditné ohodnotenie AD testov

4.  Garantovanie AD testov

5.  Povinnosti registrátora, organizácia uverejňovania a vyhodnocovania AD testov


 

1. Definovanie vzdelávacej aktivity, zásady jej zaradenia a uznávania

- Autodidaktický test (ďalej len „AD test“) je vzdelávacou aktivitou CME.

- Ide o jeden uverejnený test alebo sériu pravidelne uverejňovaných testov, ktorých počet je vopred určený. Takáto séria však nemôže trvať dlhšie ako jeden rok. 

- Testy môžu vydávať odborné lekárske časopisy, vzdelávacie inštitúcie, ktorých odborníci (odborní garanti) zostavia autodidaktický test z vybranej publikácie, alebo organizátori vzdelávacích aktivít CME. 

- Každý test musí mať odborného garanta

- AD testy je možné realizovať písomnou formou, alebo elektronickou formou (internet; interaktívna forma - elektronicky priamo po ukončení vzdelávacej aktivity CME a pod.).

 

2. Zásady tvorby Autodidaktických  testov

2a.  AD testy vytvára

- autor článku, ktorý dodá otázky a odpovede spolu s článkom

- redakcia odborného časopisu, ak AD test pozostáva z viacerých článkov uverejnených v jednom čísle časopisu. V takomto prípade sa vyžaduje písomný súhlas autora článku s otázkami a odpoveďami, ak zdrojom na odpovede je uverejňovaný článok

- autori odborných publikácií, alebo odborní garanti.

2b.  AD test sa tvorí z článkov toho čísla časopisu, v ktorom bude uverejnený 

2c.  AD test musí mať minimálne desať otázok. Ku každej otázke je výber štyroch  odpovedí, z nich môžu byť viaceré správne

- Ku každej odpovedi je možné zaškrtnúť možnosť: „áno“ alebo „nie“.

- Otázky majú byť položené tak, aby odpovede na ne boli jednoznačné.

 

3. Kreditné ohodnotenie Autodidaktických testov

91 % – 100 % úspešnosť riešenia = 2 kredity,

80 % – 90 % úspešnosť riešenia = 1 kredit,

0 % – 79 % úspešnosť riešenia = 0 kreditov,

autor kompletného testu s 20 otázkami = 10 kreditov,

spoluautor = 5 kreditov.

 

4. Garantovanie Autodidaktických testov

- AD test garantuje autor testu a spoluautor testu, resp. odborný garant

- Uverejnenie každého AD testu musí schváliť AR SLK.

 

5. Povinnosti registrátora, organizácia uverejňovania a vyhodnocovania testov

- Pokiaľ vzdelávacia aktivita pozostáva z jediného AD testu, aktivita končí jeho vyhodnotením a overením výsledkov autorom testu, resp. garantom.

- Pokiaľ vzdelávacia aktivita pozostáva zo série AD testov, aktivita končí vyhodnotením celej série. V tomto prípade je registrátor povinný archivovať všetky vyhodnotené návratky rozdelené podľa jednotlivých parciálnych testov a usporiadané podľa registračného čísla SLK až do ukončenia vzdelávacej aktivity a overenia jej výsledkov autorom, resp. garantom. 

- Registrátor musí v hlavičke každého AD testu uverejňovať potrebné organizačné informácie, najmä odkedy dokedy vzdelávacia aktivita trvá, kreditné ohodnotenie riešení, termín a spôsob pre zaslanie riešenia.

- AD testy sa uverejňujú spolu s návratkou na ktorej sú číslicami a písmenami vyznačené všetky otázky a odpovede.

- Účastník AD testu môže použiť originálnu návratku alebo jej kópiu. 

- Účastník AD testu musí na návratke uviesť: svoje registračné číslo v SLK, meno, adresu, lekársku pečiatku, dátum, podpis. 

- AD test sa rieši tak, že sa krúžkujú odpovede „áno“ alebo „nie“. Riešenia na návratke nie je možné opravovať.

- Za vyhodnotenie návratiek zodpovedá autor, resp. garant.

- Návratky musia byť zaslané registrátorovi do jedného mesiaca od uverejnenia AD testu v časopise, resp. najneskôr do 7 dní pred vydaním toho čísla časopisu, alebo publikácie v ktorom sa uverejnia správne odpovede. 

- Registrátor na každej návratke neodkladne po doručení vyznačí dátum doručenia odpovede

- Návratky, ktoré budú zaslané po uvedenom termíne, nebudú mať všetky nevyhnutné náležitosti alebo na nich budú opravované riešenia, nebudú prijaté na vyhodnotenie.

 

Správne riešenie každého AD testu musí byť uverejnené v nasledujúcom čísle časopisu, u mesačníkov v čísle vychádzajúcom dva mesiace po uverejnení AD testu. V prípade AD testu z odbornej publikácie, alebo pri použití elektronickej formy vopred dohodnutým spôsobom.

Zapisovanie kreditov do EKS CME prebieha elektronickou formou prostredníctvom aplikácie eKREDIT, alebo modulu online eKREDIT. Elektronické zapísanie do EKS CME zabezpečí registrátor.