Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

 

Všeobecné zmluvné podmienky Dohody o plnomocenstve

Dohodu o plnomocenstve
 podpisuje každý poskytovateľ v 5-tich rovnopisoch:
1. rovnopis pre ZAP,
2. rovnopis pre PZS, ktorý bude poskytovateľovi vrátený po podpise Dohody štatutárom ZAP,
3. - 5. rovnopis – pre 3 zdravotné poisťovne

Po podpise dohody zašlite všetkých 5 rovnopisov na adresu:
Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP)
Dobšinského 12
811 05 Bratislava

- prípadne doručte na Vašu príslušnú RLK alebo regionálnemu predsedovi ZAP

a) Dohoda o plnomocenstve pre ZAP - pre mandantov SLK (udelenie plnomocenstva ZAP a zrušenia plnomocenstva SLK)

b) Dohoda o plnomocenstve pre ZAP – pre nemandantov SLK
         ba) Dohoda o plnomocenstve pre ZAP - pre nemandantov SLK (udelenie plnomocenstva ZAP)
        bb) Dohoda o udelení plnej moci na odvolanie plnomocenstva (odvolania plnomocenstva pre ASL SR, vystúpenia zo Zdravity o.z., event. vystúpenia z ASL SR)

Pri udelení plnej moci na zastupovanie pre ZAP je nevyhnutné zrušiť (odvolať) plnomocenstvo na zastupovanie v rovnakých úkonoch, udelené v minulosti iným právnym subjektom, nakoľko event. plnomocenstvo udelené dvom subjektom súčasne by pri zastupovaní nebolo realizovateľné.