Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

 

15.12.2017

List SLK, SLS, SKP a SKIZP ministrovi zdravotníctva SR k nariadeniu vlady SR o minimálnej sieti poskytovateľov 


8.8.2017

SLK zvolala tlačovú konferenciu Etické a právne otázky komerčnej prezentácie mŕtvych ľudských tiel - Odborná reakcia na výstavu BODY THE EXHIBITION). Svoje odborné stanoviská na nej prezentovali MUDr. Marian Kollár, prezident SLK, prof. MUDr. Jozef Glasa, prednosta Ústavu zdravotníckej etiky SZU, JUDr. Ondrej Škodler, právny poradca SLK a doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., prednostka anatomického ústavu LF UK v Bratislave. Cieľom bolo upozorniť na etické otázky, súvisiace s uvedenou výstavou a poskytnúť médiám dostatočné odborne fundované informácie o kontroverzných exponátoch a ich komerčnom zneužití, ktoré priamo odporuje slovenskej legislatíve o manipulácii s mŕtvymi telami. Z dostupných informácií je zrejmé, že vystavovatelia nevedia adekvátnym spôsobom dokladovať pôvod vystavených tiel a nemajú ani potrebné doklady pre zaobchádzanie s mŕtvymi od pacientov alebo ich príbuzných. Všetci prítomní odborníci skonštatovali, že ide o bezohľadnú komerčnú aktivitu, čiže o získavanie nekalého finančného prospechu využitím resp. zneužitím mŕtveho ľudského tela či jeho častí. Vzhľadom na uvedené závažné skutočnosti vyzvali, aby príslušné štátne a samosprávne orgány vo veci neodkladne konali, a to v súlade so svojou etickou, právnou a politickou zodpovednosťou, platnými zákonnými a inými relevantnými predpismi a v rozsahu svojich právomocí.

Videozáznam celej tlačovej konferencie:

https://www.youtube.com/watch?v=PmYIVNO4PYE&t=35s

https://www.youtube.com/watch?v=nW7wf_dsnCY&t=2s

 

11.7.2017

Na pôde Slovenskej lekárskej komory sa na základe iniciatívy prezidenta MUDr. Mariana Kollára uskutočnilo zásadné rokovanie aktérov pripravovaného zlúčenia Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzity Komenského v Bratislave. Prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marian Kollár inicioval rokovanie, ktoré k návrhu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, o zlúčení Slovenskej zdravotníckej univerzity s Univerzitou Komenského Bratislava, ktoré sa v tom čase nachádzalo na portáli Slov-lex v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Za SLK sa rokovania zúčastnili: MUDr. Marian Kollár – prezident SLK, MUDr. Zuzana Teremová – viceprezidentka SLK, MUDr. Jozef Weber – viceprezident SLK, doc. MUDr. Norbert Lukán – člen Rady SLK a predseda stáleho výboru SLK pre vzdelávanie, MUDr. Jaroslav Šimo – člen Rady SLK, PhDr. Kvetoslava Kotrbová PhD., MPH – špecialistka pre koncepčné záležitosti SLK a Mgr. Zdenko Seneši – právny poradca SLK. Za Ministerstvo zdravotníctva SR: doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. – štátna tajomníčka MZ SR, PhDr. Ľubomír Nebeský – vedúci kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu MZ SR, doc. MUDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, riaditeľka odboru vzdelávania Sekcie zdravia MZ SR. Za LF UK: prof. MUDr. Juraj Payer – prodekan LF UK. Za SZU: prof. MUDr. Peter Šimko – rektor SZU. Za SLS: prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc., DrSc., prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. Za SKSaPA: Mgr. Iveta Lazorová – prezidentka SKSaPA.

Po prerokovaní návrhu s dotknutými subjektmi na pôde SLK vyplynulo, že sa takéto stretnutie k predmetnej problematike doteraz nikdy nekonalo. Je zrejmé, že návrh zákona, ktorý sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní nerieši najpodstatnejší problém zabezpečenia dostatočného prísunu absolventov lekárskeho a iného nelekárskeho špecializačného a certifikačného štúdia pre potreby zdravotníckej praxe na Slovensku. Preto prezident SLK Marian Kollár apeloval na ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby sa zasadil o zachovanie priameho dosahu rezortu na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a pomohol pripraviť legislatívne riešenie, ktoré bude pozitívnym posunom v prospech zvyšovania úrovne slovenského zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva SR by tiež malo poskytnúť priestor na priamu komunikáciu a riešenie problémov zabezpečenia ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku.

Plné znenie žiadosti prezidenta SLK MUDr. Mariana Kollára o vytvorenie širšej pracovnej skupiny MZ SR zloženej zo zástupcov dotknutých inštitúcií na riešenie problémov, ktoré návrh zákona nerieši je k dispozícii na internetovej stránke SLK v časti o činnosti stáleho legislatívneho výboru SLK https://lekom.sk/storage/files/Staly_vybor_pre_legislativu/RHy_Pripomienky_zlucenie_SZU_a_UK.

 

29.6. 2017

Vo februári a v júni 2017 Slovenská lekárska komora uplatnila spoločné pripomienky SLK a SLS k návrhu zákona, ktorým sa menil a dopĺňal zákon o dani z príjmov. Pripomienky, v ktorých SLK a SLS žiadali zavedenie 700 € odpočítateľnej položky z dane ročne za vlastné výdavky zdravotníckeho pracovníka na jeho sústavné vzdelávanie, ďalej zjednodušenie vykazovania peňažného a nepeňažného plnenia pre tretie osoby (poskytovatelia vzdelávania); odpočítateľnú položku na dani za podporu vzdelávania od iných sponzorov ako sú farmafirmy a oslobodenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 1. od povinnosti uhradiť odvody z neuhradených fakturovaných záväzkov a 2. od úhrad predpísaného poistného (nemocenského a dôchodkového) a to aj spätne v prípade, že sú držiteľmi dvoch a viac licencií a ďalšie týkajúce sa vzdelávania. Pripomienky SLK a SLS k návrhu zákona, ktorým sa menil a dopĺňal zákon o dani z príjmov v júni 2017, vložením rovnakých alebo obdobných pripomienok na portál Slov-lex podporili aj stavovské organizácie v zdravotníctve: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora fyzioterapeutov, Slovenská komora psychológov, Slovenská komora zubných lekárov, Slovenská lekárnická komora, Slovenská komora fyzioterapeutov a Slovenská komora ortopedických technikov. Plné znenie pripomienok SLK a SLS je k dispozícii online na internetovej stránke SLK v časti o činnosti stáleho výboru SLK pre legislatívu https://lekom.sk/storage/files/Pripomienkove_konania/gMo_List_MFSR_pripomienky_k_zakonu_o_dani_z_prijmov. Ministerstvo financií SR na uskutočnenom rokovaní so zástupcami SLK a SLS v predmetnej veci uzavrelo, že riešenie uvedených odborných otázok v zákone bude vecou politického rozhodnutia.

 

4.4.2017

SLK zorganizovala spoločnú tlačovú konferenciu, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia SLS na tému Stanovisko lekárskeho stavu k Návrhu MZ SR ku Koncepcii rozvoja a výstavby novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách, ktorý sa v tom čase vyskytol na portáli Slov-lex v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Tlačovej konferencie sa za SLK zúčastnili MUDr. Marian Kollár – prezident SLK. MUDr. Jaroslav Šimo – člen Rady SLK, doc. MUDr. Marián Vician, CSc. – člen Rady SLK a MUDr. Angelika Bátorová. Slovenská lekárska komora síce uvítala variant výstavby novej univerzitnej nemocnice v lokalite na Rázsochách v Bratislave namiesto dovtedy pertraktovanej lokality Patrónka, avšak to bolo jediné pozitívne, čo k danému dokumentu bolo možné povedať. Tzv. hybridný model PPP financovania výstavby a prevádzky nemocnice SLK aj SLS jednoznačne odmietli ako nevhodný, novú univerzitnú nemocnicu by podľa SLK mal postaviť aj prevádzkovať štát, pretože pôjde nielen o koncovú nemocnicu na Slovensku, ale aj celoslovenskú vedecko-výskumnú a výučbovú bázu v medicíne a s najvyššou možnou očakávanou kvalitou pre pacientov tohto štátu. Plné znenie pripomienok SLK je k dispozícii na internetovej stránke SLK v časti o činnosti stáleho legislatívneho výboru SLK https://lekom.sk/storage/files//upload/legislativny_vybor/2017/Pripomienky_SLK_ku_Koncepcii_novej_Univerzitnej_nemocnice_1490615169.pdf.

 

10.3.2017

Slovenská lekárska komora spolu so Slovenskou lekárskou spoločnosťou uplatnili spoločné zásadné pripomienky k návrhu štatútu komisie MZ SR na tvorbu a implementáciu štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Plné znenie SLK a SLS uplatnených pripomienok je prístupné online na internetovej stránke SLK v časti o činnosti stáleho legislatívneho výboru SLK https://lekom.sk/storage/files//upload/legislativny_vybor/2017/Pripomienky_SLK_a_SLS_na_MZSR_k_navrhu_statutu_komisie_pre_standardne_postupy_1489482959.pdf. Ide o pokračovanie pripomienok, ktoré postupne od roku 2015 SLK a SLS opakovane spoločne na MZ SR uplatnili k návrhu metodiky a štatútu komisie Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť vo svojich pripomienkach žiadali najmä vylúčenie zástupcov zdravotných poisťovní z riadiacej komisie pre ich potenciálne rušivé pôsobenie na tvorbu štandardných postupov, pri ktorých sa má prioritne presadzovať odborný medicínsky záujem a záujem pacienta; na to ako štandardný postup poisťovňa uhradí odporúčali vytvoriť osobitnú komisiu MZ SR, nezávislú od komisie na tvorbu postupov, ktorá by sa zaoberala výsostne len zabezpečovaním financovania schválených štandardných postupov. Ďalej žiadali, že štandardy sa majú tvoriť k jednotlivým diagnózam a nie špecializačným odborom, lebo na prevencii a liečbe pacienta s konkrétnou diagnózou sa spravidla podieľajú odborníci viacerých zdravotníckych povolaní a viacerých špecializačných odborov (minimálne lekári, sestry a laboratórni diagnostici). Tiež, že štandardy podpory zdravia (t. j. nefarmakologických intervencií na prevenciu príslušného ochorenia) majú tvoriť súčasť štandardu k danému ochoreniu rovnako ako systém interdisciplinárnej multiprofesionálnej spolupráce v súlade s odporúčaniami EK. Žiadali, aby poradný orgán – komisia MZ SR na tvorbu a implementáciu štandardných postupov – bol ustanovený na dobu neurčitú a nie iba na obdobie trvania projektu MZ SR do roku 2020, pretože štandardy bude potrebné stále aj naďalej vyhodnocovať a priebežne aktualizovať. Taktiež uviedli, že v súlade so štandardom v okolitých štátoch by tiež bolo vhodné, keby tvorbou a implementáciou štandardných postupov boli na Slovensku poverené odborné profesionálne spoločnosti. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky reagovalo na zaslané pripomienky SLK a SLS v júli 2017, odpoveď MZ SR je dostupná online na internetovej stránke SLK v časti o činnosti stáleho výboru SLK pre legislatívu https://lekom.sk/storage/files/Staly_vybor_pre_legislativu/JUU_Pripomienky_k_stdg_a_stth_postupov. 10. júla 2017 zaslala Slovenská lekárska komora 4 nominácie na zástupcov do riadiacej pracovnej skupiny MZ SR pre tvorbu a implementáciu štandardných diagnostických a terapeutických postupov.

 

8.3.2017

Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť vydali spoločné vyhlásenie adresované Asociácii inovatívneho farmaceutického priemyslu ku kritériám AIFP pre posudzovanie lokalít odborných vzdelávacích podujatí. SLK a SLS spoločne odmietli zaradenie 5* hotelov a zámkov na Slovensku do kategórie extravagantných miest eticky nevhodných na realizáciu kongresov a konferencií pre lekárov, najmä ak ide o celoslovenské tuzemské a medzinárodné podujatia s dlhoročnou tradíciou organizované alebo vybraté v spolupráci so zahraničnými partnermi a kde atraktivita miesta slúži zároveň na reprezentáciu našej krajiny. Taktiež odmietli vylúčenie hotelov s wellness službami, lebo hotely bez takýchto služieb už na Slovensku prakticky nie je možné nájsť a žiadali, aby SIFP v tomto duchu aktualizovala svoj Etický kódex. Plné znenie žiadosti SLK a SLS odpoveď MZ SR je dostupné online na internetovej stránke SLK v časti o činnosti stáleho výboru SLK pre legislatívu https://lekom.sk/storage/files//upload/legislativny_vybor/2017/Scan_listu_na_AIFP_pripomienky_SLK_a_SLS_k_etickemu_kodexu_1489069474.pdf.

 

1.3.2017

V nadväznosti na definovanú potrebu úpravy postupov pri hodnotení úrovne jednorazových vzdelávacích aktivít novovzniknutým spoločným poradným orgánom SLK a SLS Akreditačnej rady Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie tieto dve organizácie od marca 2017 spolupracujú na vypracovaní smerníc SLK a SLS pre ARS CME na hodnotenie úrovne živých jednorazových vzdelávacích aktivít. Mal by sa aktivovať hlavne nový spoločný systém supervízorov, ktorí by posudzovali odbornú úroveň jednotlivých aktivít. Dokument je aktuálne v pripomienkovaní vedením obidvoch organizácií s predpokladom nadobudnutia účinnosti od 1. januára 2018. 15.8.2017 sa v sídle SLK uskutočnilo rokovanie k predpokladaným úpravám týkajúcim sa doprogramovania stránky SLK v časti Kalendár vzdelávacích aktivít CME.

 

29.6.2017
Spoločné pripomienky SLK a SLS k návrhu zákona o dani z príjmov

 

13.4.2017
Rokovanie na MZ SR s príprave štandardných diagnostických a terapeutických postupov

 

10.3.2017
Pripomienky SLK a SLS k štatútu komisie MZ SR na tvorbu a implementáciu štandardných diagnostických a terapeutických postupov

 

8.3.2017
Vyhlásenie SLS a SLK ku kritériám AIFP pre posudzovanie lokalít odborných vzdelávacích podujatí

 

21.2.2017
Pripomienky SLK a SLS – zdravotné výkony v psychiatrii, psychoterapii, klinickej psychológii a liečebnej pedagogike

 

8.2.2017
Pripomienky SLK a SLS k predbežnej informácii k pripravovanému zákonu o dani z príjmov