Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

 

10.11.2016
Pripomienky k metodike štandardných diagnostických a terapeutických postupov

5.4.2016
Dňa 05.04.2016 o 13:30 hod. prijal minister zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáš Drucker na pôde MZ SR na prvom spoločnom stretnutí zástupcov SLK a SLS pod vedením prezidenta SLK MUDr. Mariana Kollára a prezidenta SLS prof. Jána Brezu. Zástupcovia SLK a SLK prišli s avizovanou ponukou na spoluprácu pri konštituovaní Programového vyhlásenia vlády SR. Výsledkom by mali byť výrazné a zásadné zmeny celého systému slovenského zdravotníctva, o ktorých veríme, že pozitívne ovplyvnia nielen našich pacientov, ale aj nás lekárov. Obsahom rozhovoru bol predovšetkým spoločný materiál oboch organizácií - Tézy k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky, ktorý bol novému ministrovi zdravotníctva zaslaný ešte pred stretnutím. Okrem iného sa hovorilo aj o potrebe zmeny výberu poistného či prerozdeľovania finančných prostriedkov, o tvorbe optimálnej siete, etike v zdravotníctve, ako aj o vzdelávaní zdravotníkov. Minister predložil rámcovo svoje predstavy. Zástupcovia SLK a SLS sa ku koncu stretnutia zhodli s ministrom na potrebe ďalšieho stretnutia, ktoré sa uskutoční ešte v týchto dňoch a bude sa týkať už konkrétnejšej spolupráce, ako aj tvorby Programového vyhlásenia vlády SR.
O výsledkoch spolupráce s novým ministrom Vás budeme priebežne informovať už v najbližších dňoch.

24.3.2016
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 24. marca 2016 oznámilo, že zastavilo legislatívny proces týkajúci sa návrhu úplne novej vyhlášky č. ..../2016 Z. z. o kritériach a spôsobe hodnotenia sústavneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ktorá sa 5. februára 2016 nachádzala v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Uvedené nastalo nesporne aj vďaka spoločnej iniciatíve Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenského Červeného kríža, Slovenskej resuscitačnej rady a niektorých stavovských organizácií v zdravotníctve (iniciatívu vložením totožných alebo obdobných pripomienok na portál právnych predpisov za svoju organizáciu podporili Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská lekárnická komora, Slovenská komora zubných technikov, Slovenská komora psychológov, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, Slovenská komora fyzioterapeutov a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov), ktoré podporili zásadné pripomienky SLK a SLS, v ktorých  žiadali exministra zdravotníctva o stiahnutie tohto návrhu vyhlášky z ďalšieho legislatívneho pokračovania pre jeho závažné odborné nedostatky a rozpor s európskymi štandardmi v oblasti sústavného vzdelávania. Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť budú v najbližšom období požadovať, aby sa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vrátilo k návrhom Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti na drobné úpravy platnej vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.,  ktoré spoločne uplatnili v podaní adresovanom zastupujúcej generálnej riaditeľke Sekcie zdravia dňa 4. novembra 2015 a ktoré sú plne v súlade s európskymi štandardmi o sústavnom vzdelávaní. Na zapracovanie zmien požadovaných SLK a SLS postačuje novela platnej vyhlášky. V prípade potreby sú obidve organizácie pripravené participovať aj na úprave zákona o poskytovateľoch v príslušných častiach týkajúcich sa sústavného vzdelávania tak, aby boli európsky kompatibilné.

22.3.2016
Po oznámení nominácie na nového ministra zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Ing. Tomáša Druckera v médiách, usporiadali Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť dňa 22. marca 2016 v priestoroch Slovenskej lekárskej spoločnosti na Cukrovej ulici v Bratislave spoločnú tlačovú konferenciu, na ktorej vyzvali budúceho ministra zdravotníctva Slovenskej republiky o zainteresovanie do prípravy Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020 v častiach týkajúcich sa zdravotníctva a do tvorby zdravotnej politiky štátu. Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť považujú zainteresovanie odborníkov - zdravotníckych profesionálov združených v odborných a vedeckých inštitúciách a zdravotníckych stavovských organizáciách do tvorby zdravotnej politiky štátu za o to významnejšie v situácii, keď je prostredie zdravotníctva z hľadiska jeho manažovania pre nového ministra zdravotníctva prostredím úplne novým.

videozáznam

17.3.2016
Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť usporiadali 17. marca 2016 spoločnú tlačovú konferenciu, na ktorej vyzvali predsedov parlamentných politických strán na pokračovanie v dialógu. Informovali, že 16. marca 2016 odoslali predsedom všetkých parlamentných politických strán list, v ktorom ich žiadajú o zainteresovanie do prípravy Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v častiach týkajúcich sa zdravotníctva a pripojili aj návrh téz smerujúcich k podstatnému ozdraveniu slovenského zdravotníctva, o ktorých by chceli spoločne rokovať.  Keďže nikto nechcel rezort zdravotníctva, nastal čas, aby boli riešenia zverené do rúk odborníkom. Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť očakávajú, že nová vláda, ale aj parlament, budú dôsledne dbať na kontinuálne zainteresovanie odborných spoločností a stavovských organizácií združujúcich zdravotníckych profesionálov, do tvorby zdravotnej politiky štátu naprieč celým politickým spektrom, aby boli potrebné zmeny uskutočňované na základe všeobecného odborného a spoločenského konsenzu prekračujúceho jedno volebné obdobie. Plné znenie výzvy. Tlačovej konferencie sa okrem prezidentov Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti zúčastnili všetky najvýznamnejšie média na Slovensku. 

videozáznam 

14.3.2016
Za účasti odborných pracovníkov Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti a Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu sa na pôde Slovenskej lekárskej spoločnosti uskutočnilo pracovné stretnutie k aplikačným problémom týkajúcim sa platného zákona o liekoch a zákona o dani z príjmov v problematike tzv. peňažného a nepeňažného plnenia lekárov od organizácií farmaceutického priemyslu. Účastníci sa po prerokovaní problematiky zhodli, že budú spoločne na MZ SR presadzovať princíp, ktorý podľa nich už dnes jednoznačne vyplýva z týchto predpisov ale nebol zo strany MZ SR tak jednoznačne deklarovaný, že vykazovanie a oznamovanie peňažného a nepeňažného plnenia sa má týkať iba toho, čo lekár reálne dostal. Na tento sa účel SLK a SLS dohodli na príprave návrhu listu, ktorý by mal byť adresovaný na nadchádzajúce nové vedenie MZ SR, v ktorom požiadajú, aby to takto MZ SR jednoznačne deklarovalo, nakoľko niektoré ustanovenia zákona by mohli pripúšťať aj iné výklady, ktoré by však boli zbytočne kontraproduktívne.
 
1.3.2016
Za účasti vrcholných predstaviteľov Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti sa na pôde Slovenskej lekárskej spoločnosti na Cukrovej ulici v Bratislave uskutočnilo rokovanie s predstaviteľmi Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu k platnému zákonu o liekoch a zdravotníckych pomôckach a zákonu o dani z príjmov v častiach týkajúcich sa peňažného a nepeňažného plnenia. Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť odmietli podporiť informačnú kampaň k týmto zákonom zo strany AIFP z dôvodu diskriminácie lekárov a nadmerného zaťažovania organizátorov vzdelávania činnosťami, ktoré nemajú pozitívny vplyv na kvalitu poskytovaného vzdelávania, skôr naopak. Bolo dohodnuté následné pracovné stretnutie ku konkrétnym aplikačným problémom, s ktorými by prípadne AIFP mohla pomôcť. Podrobnejšie informácie v zápisnici.

19.2.2016
Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť spoločne pripomienkovali súbor materiálov týkajúcich sa metodiky prípravy štandardných diagnostických a terapeutických postupov, ktoré obdržali od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyjadrenie na základe žiadosti adresovanej na MZ SR 9. novembra 2015. SLK a SLS žiadali zverenie kompetencie na tvorbu metodiky a tvorbu štandardných diagnostických a terapeutických postupov ako aj ich inovácií priamo do pôsobnosti odborných spoločností a stavovských organizácií v zdravotníctve tak ako je to bežným štandardom v iných európskych krajinách. K návrhu sa vyjadrovali, spolupracovali na tvorbe pripomienok alebo ho podporili mailom aj Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora psychológov, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov a Slovenská komora zubných technikov.

18.2.2016
Uskutočnilo sa ustanovujúce rokovanie spoločného orgánu Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti na uľahčenie sústavného vzdelávania lekárov - Akreditačnej rady Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME). Prítomní zástupcovia SLK a SLS v ARS CME zvolili predsedu a podpredsedu ARS CME, odsúhlasili vznik 3 odborných komisií (komisia pre chirurgické odbory, komisia pre internistické odbory a komisia pre  iné medicínske odbory) a 2 pracovných skupín (pracovná skupina pre interdisciplinárnu spoluprácu a pracovná skupina pre medzinárodno spoluprácu), prerokovali očakávané operatívne úlohy na rok 2016, zaoberali sa administratívnym a technickým zabezpečením spolupráce obidvoch organizácií v oblasti sústavného vzdelávania lekárov a výhľadom dlhodobých úloh na rok 2016, prípadne na ďalšie obdobie.

16.2.2016
Konferencia ,,Spoločne, odborne a transparentne za ozdravenie slovenského zdravotníctva"

5.2.2016
Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť spoločne pripomienkovali návrh novej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ktorý sa v tom čase nachádzal na portáli právnych predpisov v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Návrhom novej vyhlášky by sa podľa zámeru Ministerstva zdravotníctva SR mala súčasne zrušiť aktuálne platná vyhláška s rovnakým názvom. 

Obidve organizácie spoločne žiadali ministra zdravotníctva, aby návrh vyhlášky pre jej závažné odborné nedostatky stiahol z ďalšieho legislatívneho procesu a zosúladil ho (prípadne aj platný zákon o poskytovateľoch) s už zaužívanými európskymi štandardmi v Európskej únii. SLK spolu s SLS konštatovali, že predložený návrh vyhlášky je oveľa horší, ako je platná vyhláška č. 366/2005 Z. z.. V častiach týkajúcich sa sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov návrh podporili aj Slovenská resuscitačná rada a Slovenský Červený kríž.  Text pripomienok, ako aj písomné vyjadrenia Slovenskej resuscitačnej rady a Slovenského Červeného kríža sú pripojené v závere pripomienok v časti Pripomienky Legislatívneho výboru SLK 2016.

Vložením totožných alebo obdobných pripomienok na portál právnych predpisov za svoju organizáciu podporili pripomienky SLK a SLS aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská lekárnická komora, Slovenská komora zubných technikov, Slovenská komora psychológov, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, Slovenská komora fyzioterapeutov a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov. Návrh vyhlášky na portáli právnych predpisov odmietli aj Konfederácia odborových zväzov a Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb.

27.1.2016 
v priestoroch SLS sa uskutočnilo ďalšie rokovanie zástupcov SLK  a SLS k príprave obsahu konferencie Spoločne, odborne a transparentne za ozdravenie slovenského zdravotníctva. Nasledujúce stretnutie je naplánované na 8. február 2016. 

19.1.2016
Prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marian Kollár sa na pozvanie prezidenta Slovenskej lekárskej spoločnosti prof. MUDr. Petra Krištúfka, CSc. zúčastnil mimoriadneho rokovania Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti. Prezident SLK na ňom prestavil návrh koncepcie spoločnej konferencie SLK a SLS v znení, v akom ho 12. januára 2016 na svojom mimoriadnom zasadnutí odsúhlasila Rada SLK. Členov prezídia požiadal o návrhy SLS na vylepšenie navrhnutého konceptu, participáciu na organizovaní konferencie, ďalej na príprave obsahu svojimi vrcholnými odbornými kapacitami a tiež o účasť vedenia SLS na následnej tlačovej konferencii. 
Po prediskutovaní problematiky vyjadrili členovia Prezídia SLS iniciatíve SLK jednoznačnú podporu. Podľa nich je jej organizácia v záujme pacientov, lekárov a aj celej spoločnosti. S cieľom dosiahnuť čo najúspešnejší priebeh konferencie, prijalo prezídium SLS so záujmom možnosť zapojiť do nej svojich vrcholných predstaviteľov a aj členov. Účastníci oboch komôr sa dohodli na on-line pripomienkovaní návrhu koncepcie konferencie a na ďalšom pracovnom stretnutí k tvorbe obsahu konferencie, ktoré sa uskutoční 27. januára 2016 opäť v sídle SLS na Cukrovej ulici v Bratislave.

12.1.20016
Na pozvanie prezidenta Slovenskej lekárskej komory MUDr. Mariana Kollára sa mimoriadneho rokovania Rady SLK zúčastnil aj prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. 
Na rokovaní sa diskutovalo o koncepcii prípravy spoločnej konferencie SLK a SLS k aktuálnym problémom v zdravotníctve. Členovia Prezídia SLK koncepciu tejto konferencie odsúhlasili a prijali za spoločnú iniciatívu SLK a SLS. 
Cieľom konferencie je podľa jej aktérov prezentovať novú platformu, zoskupujúcu najväčšie lekárske a pacientske organizácie, rozpracovať nové riešenia týkajúce sa ozdravenia a udržateľnosti rozvoja slovenského zdravotníctva, prijať na ne spoločný odborný názor a vyvolať o nich takú spoločenskú diskusiu, ktorá bude základom zásadnej zmeny v slovenskom zdravotníctve v prospech jeho dvoch základných pilierov - lekára a aj pacienta. 

11.1.2016  
SLK a SLS spoločne urgovali odpoveď MZ SR, prípadne iniciovanie spoločného stretnutia GR Sekcie zdravia MZ SR, GR Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR a GR Sekcie európskych programov a projektov MZ SR vo veci prípravy štandardných diagnostických a terapeutických postupov.