Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

 

9.12.2015 
SLK a SLS zaslali ministrovi zdravotníctva SR MUDr. Viliamovi Čislákovi, MBA, MPH spoločný list k práve schválenému zákonu č. 393/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8.12.2015 
Rada SLK a Prezídium SLK schválili Štatút spoločnej Akreditačnej rady Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME)

4.12.2015
Tlačová správa SLK: spoločné návrhy SLK a SLS na riešenie korupcie v zdravotníctve 

3.12.2015 
Spoločný list vedenia SLK a SLS vo veci tzv. peňažného a nepeňažného plnenia, zaslanie spoločných pripomienok na uplatnenie konkrétnych návrhov prezidentom SR A. Kiskom 

25.11.2015 
NR SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (oznamovanie a uverejňovanie prijatého peňažného a nepeňažného plnenia od organizácií farmaceutického priemyslu). Text zákona je uverejnený v Zbierke zákonov pod č. 393/2015 Z.z.

16.11.2015 
SLK zaslala predsedovi vlády SR R. Ficovi list s prílohou – spoločným návrhom SLK a SLS na protikorupčné opatrenia v rezorte zdravotníctva, zaslaný ministrovi zdravotníctva SR V. Čislákovi
text listu SLK predsedovi vlády
odpoveď predsedu vlády na list SLK 

9.11.2015 
Spoločná žiadosť SLK a SLS, adresovaná MZ SR - Sekcii zdravia o zainteresovaní týchto organizácií do tvorby metodiky a tvorby štandardných diagnostických a terapeutických postupov – zatiaľ bez odpovede

3.11.2015
Zaslanie spoločných návrhov SLK a SLS na MZ SR na základe výzvy Sekcie zdravia MZ SR o zaslanie podnetov na inováciu vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov

28.10.2015
Zaslanie návrhu Slovenskej lekárskej komory na znenie Štatútu Akreditačnej rady Slovenska CME na pripomienkovanie Slovenskej lekárskej spoločnosti

26.10.2015 
Účasť predstaviteľov SLK a SLS na 54. schôdzi Výboru NR SR pre zdravotníctvo, na ktorom bol prerokovaný aj vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v častiach týkajúcich sa vykazovania tzv. peňažného a nepeňažného plnenia. Až na jednu drobnú pripomienku, týkajúcu sa preukazovania účelu poskytnutých finančných prostriedkov od farmafiriem, väčšina pripomienok SLK a SLS do návrhu zákona poslancami NR SR nezapracovaná. 

23.10.2015
Spoločné rokovanie SLK a SLS na Sekcii európskych programov a projektov MZ SR o pripravovanom projekte MZ SR o tvorbe, inováciách a implementácii štandardných diagnostických a terapeutických postupov – spoločná žiadosť SLK a SLS na MZ SR o zainteresovanie týchto organizácií do tvorby metodiky a tvorby štandardných diagnostických a terapeutických postupov 

14.10.2015 
Spoločné rokovanie SLK a SLS s MZ SR a NCZI o problematike zachovania prístupu lekárov k odborným databázam, spravovaným Slovenskou lekárskou knižnicou Národného centra zdravotníckych informácií 
text zápisnice NCZI so zapracovanými pripomienkami SLK
text zápisnice NCZI - final verzia

5.10.2015 
Sumár pripomienok SLK a SLS k zákonu o liekoch zaslaný predsedovi výboru NR SR pre zdravotníctvo
text listu predsedovi NR SR pre zdravotníctvo

24.9.2015 
Prezidenti SLK a SLS v rámci osláv 25. výročia znovuzaloženia SLK, ktoré sa konali v Košiciach, slávnostne podpísali Memorandum o spolupráci medzi Slovenskou lekárskou komorou a Slovenskou lekárskou spoločnosťou

22.9.2015 
NR SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zdaňovanie prijatého peňažného a nepeňažného plnenia od organizácií farmaceutického priemyslu). Text zákona je uverejnený v Zbierke zákonov pod č. 253/2015 Z. z.

16.9.2015 
Účasť prezidenta SLK na rokovaní vo výbore NR SR pre zdravotníctvo – text spoločných pripomienok tu

8.9.2015 
Na 112. schôdzi Ústavnoprávneho výboru NR SR bol prerokovaný aj vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Odôvodnenie predseda vlády a minister financií Ing. Peter Kažimír, spravodajca poslanec A. Martvoň. Zástupcovia SLS a SLK vystúpili so spoločnými zásadnými pripomienkami k uvedenému návrhu zákona.
príhovor prezidenta SLK na Ústavnoprávnom výbore NR SR
prezentácia prezidenta SLK - inovovaná verzia 


4.9.2015
Na pozvanie generálnej riaditeľky – zastupujúcej MUDr. Evy Vivodovej sa na MZ SR uskutočnilo spoločné rokovanie k problematike tzv. protikorupčného vzdelávania, ktoré SLK a SLS odmietli v spoločnom liste ministrovi zdravotníctva SR MUDr. Viliamovi Čislákovi, MPH, MBA z 19.8.2015 – záznam MZ SR nie je k dispozícii

2.9.2015 
Spoločná tlačová konferencia SLK a SLS k problematike tzv. peňažného a nepeňažného plnenia

Spoločné vyhlásenie Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory k návrhu novely zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
List SLK a SLK ministrovi zdravotníctva SR -  návrhy na riešenie problematiky protikorupčného vzdelávania v rezorte zdravotníctva (27.8.2015)
List SLK a SLK ministrovi zdravotníctva SR -  protikorupčné vzdelávanie v rezorte zdravotníctva (19.8.2015)
Fotogaléria


27.8.2015
Druhý spoločný list SLS a SLK ministrovi zdravotníctva SR MUDr. Viliamovi Čislákovi, MPH, MBA – odmietnutie protikorupčného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov + návrhy na celkové riešenie korupcie v zdravotníctve

Nadväzne na úpravu o tzv. protikorupčnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov, ktorá sa objavila vo verzii novely zákona č. 578/2004 Z. z. po medzirezortnom pripomienkovom konaní bez akéhokoľvek prerokovania s odbornou verejnosťou prezidenti SLK a SLS formulovali vlastné návrhy na riešenie korupcie v zdravotníctve. Návrhy SLK a SLS na riešenie korupcie v zdravotníctve boli ešte v ten istý deň uverejnené aj na internetových stránkach oboch organizácií.
text listu 

19.8.2015 
Spoločný list SLK a SLS ministrovi zdravotníctva SR MUDr. Viliamovi Čislákovi,  MBA, MPH – protikorupčné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

19.8.2015 adresovali prezidenti SLK a SLS MUDr. Marian Kollár a prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. spoločný list ministrovi zdravotníctva SR MUDr. Viliamovi Čislákovi, v ktorom vyjadrili svoje znepokojenie k poslednému znenia návrhu zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa objavil až vo verzii po medzirezortnom pripomienkovom konaní a aktuálne sa nachádzal na Portáli právnych predpisov.
text listu

12.8.2015 
Sumarizácia požiadaviek SLK a SLS adresovaná Inštitútu finančnej politiky MF SR

SLK a SLS napísali list Mgr. Ing. Martinovi Filkovi s rekapituláciou praktických problémov, vyjadrených na rokovaní 11.8.2015 v podobe otázok, ktoré SLK a SLS žiadajú v návrhu zákona zmeniť.
text listu SLK na IFP MF SR
príloha k listu

11.8.2015
Spoločné rokovanie SLK a SLS na Inštitúte pre finančnú politiku MF SR k zákonu o dani z príjmov 

Dňa 11.08.2015 prijal Mgr. Ing. Martin Filko, MSc., hlavný ekonóm a riaditeľ Inštitútu finančnej politiky MF SR na základe žiadosti zástupcov SLK (MUDr. M. Kollára a PhDr. K. Kotrbovú, PhD., MPH) a zástupcov SLS (prof. MUDr. J. Glasu, CSc., PhD., PhDr. Ž. Mácovú, MPH a JUDr. M. Mistríkovú) vo veci prerokovania otázok, týkajúcich sa zdaňovania peňažných a nepeňažných príjmov zdravotníckych pracovníkov. 
– text zápisnice SLK ani SLS neobdržali

5.8.2015
- spoločné rokovanie SLK a SLS na Odbore priamych daní MF SR k zákonu o dani z príjmov 
text zápisnice so žiadosťou o doplnenie 

23.7.2015 
Zástupcovia SLK a SLS sa zúčastnili na rozporovom konaní na Sekcii farmácie MZ SR k uplatneným pripomienkam k zákonu č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v rámci medzirezortného pripomienkového konania 
zápisnica MZ SR vrátená so žiadosťou o opravy, MZ SR upravené znenie zatiaľ nezaslalo
stav pripomienok po rozporovom konaní na MZ SR = odôvodnenie vrátenia zápisnice

13.7.2015 
SLK po dohode so SLS doplnila pripomienky, uplatnené k zákonu o liekoch v rámci riadneho medzirezortného pripomienkového konania o ďalšie podľa nálezu SLS. 
text doplnených pripomienok tu 

7.7.2015  
SLK zopakovala zásadné pripomienky k návrhu zákona o liekoch v rámci riadneho medzirezortného pripomienkového konania 
– text pripomienok tu

7.7.2015
- prezident SLK požiadal o prijatie u ministra financií SR
– text žiadosti o prijatie tu

1.7.2015 
Zástupcovia SLK a SLS boli prijatí vo výbore NR SR pre financie a rozpočet

rokovanie na Výbore pre financie a rozpočet - prezentácia prezidenta SLK

16.6.2015 
Prezident SLK MUDr. Marian Kollár požiadal o prijatie u predsedu Výboru NR SR pre financie a rozpočet k zákonu o dani z príjmov – list žiadosti 

16.6.2015 
Prezident SLK MUDr. Marián Kollár požiadal o prijatie u predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR k zákonu o dani z príjmov – list žiadosti 

Predseda ústavnoprávneho výboru NR SR JUDr. Róbert Madej, PhD. umožnil vystúpenie prezidenta SLK k pripomienkam SLK k zákonu o dani z príjmov na zasadnutí Ústavnoprávneho výboru 8. septembra 2015 pri prerokúvaní návrhu zákona.

11.6.2015 
druhá účasť na prerokovaní zákona o liekoch 
záznam z rokovania 

8.6.2015 
Spoločné rokovanie zástupcov SLK a SLS na Sekcii zdravia MZ SR k zákonu o dani z príjmov


Ako sa to začalo alebo samostatné aktivity SLK v oblasti tzv. peňažného a nepeňažného plnenia:
28.5.2015 
SLK e-mailom adresovaným Sekcii farmácie MZ SR uplatnila zásadné pripomienky k návrhu zákona o liekoch (verzia pred medzirezortným pripomienkovým konaním).

25.5.2015 
Prezident SLK požiadal listom z 25.5.2015 MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH o prijatie v súvislosti s novelizáciou zákona o dani z príjmov, v ktorom sa podľa SLK nachádzajú diskriminačné ustanovenia voči zdravotníckymi pracovníkom a bolo by ich vhodné zmeniť.

20.5.2015 
- účasť SLK na prerokovaní návrhu zákona o liekoch – tzv. peňažné a nepeňažné plnenie 
– zápisnica MZ SR s textom SLK na zapracovanie 

30.4.2015
zaslanie podnetu generálnemu prokurátorovi SR JUDr. Jaromírovi Čižnárovi
odpoveď generálnej prokurátorky Mgr. Barbory Hubertovej na podnet SLK

29.4.2015
List SLK na MF SR – zásadné pripomienky k návrhu novely zákona o dani z príjmov

SLK zaslala Ministerstvu financií SR písomné pripomienky k návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktoré boli v ten istý deň uplatnené aj elektronicky na portáli právnych predpisov.


Ako sa to začalo alebo samostatné aktivity SLS v oblasti tzv. peňažného a nepeňažného plnenia:

29.4.2015

SLS zaslala zastupujúcemu generálnemu riaditeľovi Sekcie legislatívno-právnej MZ SR Mgr. M. Fraňovi „Zásadné pripomienky k návrhu zák. č...., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“. Na vedomie boli zásadné pripomienky SLS zaslané aj všetkým členom Prezídia a Dozornej rady SLS a všetkým predstaviteľom organizačných zložiek SLS.

13.4.2015 

Zamestnankyne SLS (JUDr. Mária Mistríková, Ing. Mária Neščáková a Mária Čápová) sa na základe podnetu SLS zúčastnili na MF SR pracovného rokovania s riaditeľom odboru priamych daní Mgr. Toškom Beranom a Ing. Miroslavou Brnovou. Predmetom rokovania boli problematické ustanovenia zákona č. 333/2014 Z.z. o dani z príjmu, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2015, najmä v podmienkach SLS, ako zabezpečovateľov sústavného vzdelávania. Dohodlo sa, že v tejto závažnej problematike sa stretnú zástupcovia MZ SR, MF SR, SLS a SLK, aby doriešili problematiku a požiadali SLS, aby písomne vypracovala okruh predmetných otázok. SLS v termíne úlohu splnila a Finančná správa SR na niektoré z nich odpovedala.


17.3.2015
Spoločný postup SLK a SLS v oblasti sústavného vzdelávania lekárov 

Prezident SLK sa spolu s ďalšími zástupcami Slovenskej lekárskej komory zúčastnil rokovania vedenia Slovenskej lekárskej spoločnosti k problematike spoločného postupu obidvoch organizácií v oblasti sústavného vzdelávania lekárov.

zápisnica z rokovania SLK a SLS