Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. Stretnutie SLK na MZ SR k lex Ukrajina 5.4.

Stretnutie SLK na MZ SR k lex Ukrajina 5.4.

V utorok, 5.4. , sa v popoludňajších hodinách uskutočnilo na pôde Ministerstva zdravotníctva SR stretnutie predstaviteľov SLK, SZU a ministerstva zdravotníctva, témou ktorého boli aktuálne otázky, ktoré priniesol tzv. lex Ukrajina. Išlo predovšetkým o nové smernice a nariadenia v súvislosti s uznávaním diplomov ukrajinských lekárov, ich ďalšie vzdelávanie a zamestnávanie.

Slovenskú lekársku komoru zastupovali na stretnutí MUDr. Jaroslav Šimo, viceprezident SLK, doc. MUDr. Norbert Lukán, predseda Stáleho výboru pre vzdelávanie SLK, doc. MUDr. Marián Vician, prezident RLK Bratislava a MUDr. Zuzana Teremová. Za Slovenskú zdravotnícku univerzitu prišiel na rokovanie jej rektor prof. MUDr. Peter Šimko CSc. Zo strany MZ SR prišli PhDr. Mgr. Monika Jankechová, riaditeľka odboru zdravotníckeho vzdelávania, Mgr. Lenka Dunajová-Družkovská  štátna tajomníčka MZ SR a MUDr. Pavel Macho, generálny riaditeľ Sekcie zdravia MZ SR.

Predstavitelia SLK prezentovali na ministerstve viacero návrhov, ktoré pripravili. V prvom rade ide o návrhy, ako garantovať bezpečnosť pre všetkých pacientov. SLK má záujem čo najviac uľahčiť vstup ukrajinských zdravotníkov na Slovensko, ale v prvom rade je potrebné garantovať, aby ukrajinskí, ale aj ostatní zdravotníci, prichádzajúci na Slovensko, splnili kritériá EÚ na výkon povolania a ovládali slovenský jazyk.

Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že predpokladom na výkon klinickej praxe na Slovensku je popri odborných predpokladoch najmä znalosť slovenského jazyka. SLK navrhla, že na výučbu slovenského jazyka pre zahraničných (v tomto prípade ukrajinských) zdravotníkov, ktorí budú zaradení do poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, je potrebné zriadiť jazykové centrá na území celého Slovenska. Na získanie lektorov sa dá využiť spolupráca s pedagogickými a filozofickými fakultami, garantom by mal byť štát. Tieto centrá by bolo možné časom rozšíriť na výučbu slovenského jazyka aj pre cudzincov v iných ako zdravotníckych profesiách.

Ministerstvo návrh uvítalo, na konkrétnych krokoch sa bude následne pracovať. Druhý návrh, o ktorom sa diskutovalo, bola tzv. doplňujúca skúška, ktorej úspešné absolvovanie je podmienkou na uznanie diplomu. Doplňujúcu skúšku absolvujú záujemci na Slovenskej zdravotníckej univerzite, ktorá preberá garanciu v tomto smere. Témou na stretnutí bola aj odborná stáž, obidve strany sa zhodli na tom, že musí byť vždy pod odborným vedením garanta príslušného odboru. Načrtla sa tiež otázka uznávania špecializácií. Dohodlo sa, že aj tejto téme bude potrebné sa v najbližšom období podrobnejšie venovať.

Ďalšie stretnutia medzi SLK a MZ SR sa k tejto téme uskutočnia podľa aktuálnej situácie.

SLK, 7.4.2022