Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. Aktivity Konzorcia v roku 2017

Aktivity Konzorcia v roku 2017

 

15.12.2017

List SLK, SLS, SKP a SKIZP ministrovi zdravotníctva SR k nariadeniu vlady SR o minimálnej sieti poskytovateľov 


11. augusta 2017

Stavovské organizácie v zdravotníctve uplatňujú tiež spoločný postup v oblasti tzv. typového softvérového riešenia pre komory z NCZI. Slovenská lekárska komora odmietla zakúpiť softvér ponúkaný Národným centrom zdravotníckych informácií. Slovenská lekárska komora má vyvinutý a používa vlastný sofistikovaný softvér, náklady sa uhrádzajú z vlastných finančných prostriedkov SLK a dávky z registra vedenom SLK v požadovanom XML formáte SLK zasiela na NCZI od účinnosti zákona o národnom informačnom systéme v zdravotníctve. SLK odmietla kúpiť akýkoľvek softvér od NCZi tým skôr, že ide o záležitosť zabezpečovanú v rámci projektu e-Health, ktorá má byť zabezpečovaná z eurofondov a teda by ju mal financovať štát. Ponúkaný softvér NCZI je podľa spoľahlivých zistení SLK menej kvalitný a z hľadiska potrieb absolútne nedostatočný. Postoj SLK v písomných vyjadreniach podporili nasledovné komory: Slovenská lekárnická komora, Slovenská komora zubných lekárov, Slovenská komora psychológov, Slovenská komora zubných technikov a Slovenská komora ortopedických technikov.

31. júla 2017

Slovenská lekárska komora uplatnila prakticky totožné pripomienky týkajúce sa poskytovania dotácií na prenesený výkon štátnej správy vykonávaný komorami, ako uplatnila k návrhu zákona Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 28. marca 2017, tentokrát k návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorý sa v tom čase nachádzal v medzirezortnom pripomienkovom konaní na portáli Slov-lex pod https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/525. Iniciatívu SLK obdobne ako pri predchádzajúcom návrhu zákona z marca 2017 vložením rovnakých alebo obdobných pripomienok podporili nasledovné stavovské organizácie: Slovenská komora fyzioterapeutov, Slovenská lekárnická komora a Slovenská komora ortopedických technikov. Pripomienky SLK sú dostupné online v časti stránky SLK o činnosti stáleho výboru SLK pre legislatívu https://lekom.sk/files/Staly_vybor_pre_legislativu/Osj_Pripomienky_dotaciee_eGoverment, vrátane podporného stanoviska k pripomienkam Slovenskej lekárnickej komory, ktoré 10. augusta 2017 Slovenská lekárska komora poskytla na vyžiadanie Slovenskej lekárnickej komory https://lekom.sk/files/2/Staly_vybor_pre_legislativu/Podporne_stanovisko_SLK_pre_lekarnicku_komoru.pdf. Termín rozporového konania na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zatiaľ nebol určený.

11. júla 2017

Na pozvanie prezidenta SLK sa prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. zúčastnila rokovania k problematike zlúčenia Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava s Univerzitou Komenského v sídle SLK.

29. júna 2017

Vo februári a v júni 2017 SLK uplatnila spoločné pripomienky SLK a SLS k návrhu zákona, ktorým sa menil a dopĺňal zákon o dani z príjmov https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP 12017/147. V pripomienkach SLK a SLS žiadali zavedenie 700 € odpočítateľnej položky z dane ročne za vlastné výdavky zdravotníckeho pracovníka na jeho sústavné vzdelávanie, ďalej zjednodušenie vykazovania peňažného a nepeňažného plnenia pre tretie osoby (poskytovatelia vzdelávania); odpočítateľnú položku na dani za podporu vzdelávania od iných sponzorov ako sú farmafirmy a oslobodenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 1. od povinnosti uhradiť odvody z neuhradených fakturovaných záväzkov a 2. od úhrad predpísaného poistného (nemocenského a dôchodkového) a to aj spätne v prípade, že sú držiteľmi dvoch a viac licencií a ďalšie týkajúce sa vzdelávania. Pripomienky SLK a SLS k návrhu zákona, ktorým sa menil a dopĺňal zákon o dani z príjmov v júni 2017, vložením rovnakých alebo obdobných pripomienok podporili na portáli Slov-lex aj nasledovné komory: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora fyzioterapeutov, Slovenská komora psychológov, Slovenská komora zubných lekárov, Slovenská lekárnická komora, Slovenská komora fyzioterapeutov a Slovenská komora ortopedických technikov. Plné znenie pripomienok je dostupné v časti stránky o činnosti stáleho legislatívneho výboru SLK https://lekom.sk/files/Pripomienkove_konania/gMo_List_MFSR_pripomienky_k_zakonu_o_dani_z_prijmov. Ministerstvo financií SR na uskutočnenom rokovaní so SLK a SLS v predmetnej veci uzavrelo, že riešenie uvedených odborných otázok v zákone bude vecou politického rozhodnutia.

28.marca 2017
Písomne podaním č. SLK-2349/2017-015 z 28. marca 2017 ako aj vložením pripomienok na portál www.slov-lex.sk uplatnila Slovenská lekárska komora v rámci medzirezortného pripomienkového konania pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (dostupné online: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/168).

V rámci pripomienok požadovala sprístupnenie dotácií od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na výkon preneseného výkonu štátnej správy, ktorý stavovské organizácie v zdravotníctve vykonávajú vo vzťahu ku všetkým registrovaným zdravotníckym pracovníkom, teda nielen vo vzťahu k dobrovoľným členom, v záujme ochrany zdravia verejnosti pred nekvalitným poskytnutím zdravotnej starostlivosti na základe splnomocňovacích ustanovení v zákone. Štát, napriek tomu, že ich vykonanie od komôr očakáva a dokonca požaduje pod hrozbou pokuty, na ich vykonanie zatiaľ stále nijako neprispieva (uplatnené pripomienky dostupné online: https://www.lekom.sk/upload/legislativny_vybor/2017/Pripomienky_SLK_k_zakonu_o_poskytovani_dotacii_MZSR_1490685085.pdf).

Na základe iniciatívy Slovenskej lekárskej komory a predchádzajúcej spolupráce s ostatnými komorami v rámci Konzorcia zdravotníckych komôr, pripomienky SLK podporili vložením obdobných alebo totožných pripomienok na portál www.slov-lex.sk aj Slovenská komora zubných lekárov, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, Slovenská komora fyzioterapeutov, Slovenská komora zubných lekárov, Slovenská komora zdravotníckych záchranárov a Slovenská komora zubných technikov. Rokovaniu k vyhodnoteniu zaslaných zásadných pripomienok zdravotníckych komôr na MZ SR sa zatiaľ neuskutočnilo.

 

V Bratislave, 22. augusta 2017.

Vypracovala: PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH, špecialistka SLK pre koncepčné záležosti

Spolupracoval: Mgr. Jozef Dermek, mediálny poradca SLK