Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. Aktivity Konzorcia v roku 2016

Aktivity Konzorcia v roku 2016

 

24.3.2016
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 24. marca 2016 oznámilo, že zastavilo legislatívny proces týkajúci sa návrhu úplne novej vyhlášky č. ..../2016 Z. z. o kritériach a spôsobe hodnotenia sústavneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ktorá sa 5. februára 2016 nachádzala v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Uvedené nastalo nesporne aj vďaka spoločnej iniciatíve Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenského Červeného kríža, Slovenskej resuscitačnej rady a niektorých stavovských organizácií v zdravotníctve (iniciatívu vložením totožných alebo obdobných pripomienok na portál právnych predpisov za svoju organizáciu podporili Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská lekárnická komora, Slovenská komora zubných technikov, Slovenská komora psychológov, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, Slovenská komora fyzioterapeutov a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov), ktoré podporili zásadné pripomienky SLK a SLS, v ktorých  žiadali exministra zdravotníctva o stiahnutie tohto návrhu vyhlášky z ďalšieho legislatívneho pokračovania pre jeho závažné odborné nedostatky a rozpor s európskymi štandardmi v oblasti sústavného vzdelávania. Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť budú v najbližšom období požadovať, aby sa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vrátilo k návrhom Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti na drobné úpravy platnej vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z., ktoré spoločne uplatnili v podaní adresovanom zastupujúcej generálnej riaditeľke Sekcie zdravia dňa 4. novembra 2015 a ktoré sú plne v súlade s európskymi štandardmi o sústavnom vzdelávaní. Na zapracovanie zmien požadovaných SLK a SLS postačuje novela platnej vyhlášky. V prípade potreby sú obidve organizácie pripravené participovať aj na úprave zákona o poskytovateľoch v príslušných častiach týkajúcich sa sústavného vzdelávania tak, aby boli európsky kompatibilné.

22.03.2016
V priestoroch Slovenskej lekárskej komory na Račianskej ulici 42/A v Bratislave sa od 15.00 hod. uskutočnilo pracovné stretnutie komôr k problematike vzdelávania. Ako v úvode rokovania uviedol prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marian Kollár, predmetom rokovania je nielen otvorenie priestoru pre obojstranne vyhovujúce definovanie podmienok ako umožniť ostatným komorám v zdravotníctve podieľať sa na tvorbe obsahu portálu i-Med, ale aj otvorenie priestoru pre definovanie podmienok ako zdieľať jeho obsah členmi alebo registrovanými zdravotníckymi pracovníkmi v ostatných komorách, prípadne aj s prepojením na Elektronický systém CME SLK. RNDr. Mária Jurigová, redaktorka a editorka portálu SLK i-Med, demonštrovala jeho obsah a potenciálne možnosti spolupráce a vzájomného prepojenia. Riaditeľ Lekár, a.s. Mgr. Viktor Dobiš, MPH demonštroval Elektronický systém CME, ktorý SLK používa na zverejňovanie ARS CME odsúhlasených jednorazových vzdelávacích aktivít v Kalendári vzdelávacích aktivít, započítavanie kreditov lekárov z tzv. živých vzdelávacích aktivít a e-learningového vzdelávania a možnosti vzájomného prepojenia a spolupráce s ostatnými komorami. PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD. informovala o aktuálnom dianí – tlačových konferenciách SLK a SLS k zapojeniu odborných a stavovských organizácií v zdravotníctve na tvorbe zdravotnej politiky štátu a podobne. Zástupcovia stavovských organizácií dostali časový priestor na prerokovanie foriem a variánt spolupráce vo svojich riadiacich orgánoch.

Zápisnica

18.3.2016
Dňa 18. marca 2016 sa na Slovenskom odborovom zväze zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZSS) uskutočnilo rokovanie zástupcov zväzu so zástupcami Asociácie na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky (AOPP), Slovenskej lekárskej komory (SLK), Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP) a Asociácie nemocníc Slovenska (ANS). 
Prezidentka AOPP MUDr. Katarína Kafková predstavila dokument, ktorý AOPP vypracovala spoločne s SOZZSS v súvislosti s blížiacou sa prípravou Programového vyhlásenia novej vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020, do ktorého prípravy by mali byť zdravotnícki pracovníci zainteresovaní. Nosnou témou dokumentu, ktorí obdržali všetci všetci pozvaní, vrátane tých, čo sa nezúčastnili, je zvýšenie finančných zdrojov plynúcich do zdravotníctva, rozvoj systému dlhodobej starostlivosti o pacientov a objektivizácia ceny výkonov. MUDr. Kafková informovala, že prítomní už pred rokovaním písomne podporili odoslanie definovaných požiadaviek prostredníctvom odvetvovej Hospodárskej a sociálnej rady na MZ SR ďalej príslušným kompetentným orgánom.  
Pracovníčka sekretariátu SLK PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH informovala o spoločnom úsilí Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti participovať na tvorbe Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 až 2020 a aj na jeho implementácii, čo predstavitelia SLK a SLS nedávno (17.3.2016) vyjadrili aj na spoločne organizovanej tlačovej konferencii; informovala, že v niektorých témach sa dokument SOZZSS a tézy SLK a SLK, z ktorých výber bol predstavený na tlačovej konferencii SLK a SLS konanje dňa 17.3.2016 prekrývajú (ako napr. zabezpečenie finančných zdrojov, systém dlhodobej starostlivosti, zreálnenie cien výkonov), iné sú výsostne patriace do pôsobnosti odborných spoločností a stavovských organizácií v zdravotníctve. Témy, v ktorých je prienik viacerých organizácií vie SLK, prípadne aj spoločne so SLS, podporiť. Témy, ktoré sú výsostne odborné, ako napríklad: tvorba metodiky a nových štandardných diagnostických a terapeutických postupov, optimalizácia siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, preferovanie kvality a bezpečnosti pacienta pred „najnižšou cenou“, zosúladenie regulácie výkonu zdravotníckych povolaní na Slovensku s bežne zaužívanými európskymi štandardmi, zmeny v sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov pre zvýšenie jeho kvality a podobne očakávajú v spolupráci s MZ SR v najbližšom období. Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť sú toho názoru, že uskutočnenie zmien v týchto výsostne odborných oblastiach, ak sa majú vykonať správne, majú byť uskutočnené za účasti odborníkov z odborných a stavovských organizácií. 

Predseda SOZZ Mgr. Anton Szalay ponúkol vzájomnú podporu a spoluprácu a predloženie požiadaviek v témach, ktoré sú spoločné, ale aj špecifické, prostredníctvom odvetvovej Hospodárskej a sociálnej rady na MZ SR v najbližšom, ale aj ďalšom období.

Text dokumentu AOPP
Správa v médiách o organizáciách, ktoré podporili iniciatívu 
Rokovanie na SOZZASS dňa 18.3.2016
Správa z rokovania na SOZZASS dňa 18.3.2016
 

Február 2016
Na základe iniciatívy SLK spolupracovali stavovské organizácie v zdravotníctve navzájom a podporili: 

a) pripomienky SLK z 2. februára 2016, adresované Úradu vlády SR, uplatnené na portáli právnych predpisov k návrhu Legislatívnych pravidiel vlády SR; iniciatívu vložením totožných alebo obdobných pripomienok na portál právnych predpisov za svoju organizáciu podporili Slovenská komora zubných lekárov a Slovenská lekárnická komora, mailom adresovaným SLK iniciatívu podporili Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (nestihli zadministrovať uplatnenie pripomienok pre prebiehajúce hromadné výpovede sestier) a Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, ktorých prezidentky zároveň vyjadrili ochotu sa zúčastniť na prerokovaní zásadných pripomienok komôr na Úrade vlády SR ako súčasť delegácie SLK. Mailom podporila aj Slovenská komora zubných technikov. Komory žiadali lepšie zapojenie stavovských organizácií v zdravotníctve ako organizácií vzniknutých na základe zákona na zastupovanie zdravotníckych pracovníkov v zdravotníctve s úlohou pripomienkovať právne predpisy. Vzhľadom na aktuálne znenie legislatívnych pravidiel vlády SR však táto požiadavka nemôže byť riadne naplnená a preto požadujú ich zmenu tak, aby plnenie tejto úlohy bolo reálne možné. Podrobné znenie uplatnených pripomienok za jednotlivé stavovské organizácie možno nájsť na portáli právnych predpisov. 

list SLK adresovaný JUDr. Tomášovi Borcovi ako splnomocnenému členovi vlády SR na riešenie legislatívnych pravidiel vlády SR

b) pripomienku SLK 3. februára 2016 adresovanú ministrovi hospodárstva SR (uplatnenú na portáli právnych predpisov) k Návrhu zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vplyvov. Iniciatívu vložením totožnej pripomienky podporila Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov; mailom podporili, ale pre krátkosť času na pripomienkovanie nestihli pripomienky na portál právnych predpisov vložiť Slovenská lekárnická komora a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Komory žiadali, aby sa pri vypracúvaní jednotnej metodiky vplyvov k návrhom právnych prepisov okrem navrhovaných zmien dopadov na rozpočty stavovských organizácií v prípade, že sa im ukladajú úlohy a identifikácie zdrojov štátu, z ktorých bude plnenie úloh zabezpečené, doplnilo aj o identifikáciu dopadov vybraných  návrhov právnych predpisov na zdravie obyvateľstva. Podľa niekoľkoročných skúseností SLK, ako aj ďalších stavovských organizácií v zdravotníctve v súvislosti s prípravou právnych predpisov mali niektoré predkladané návrhy právnych predpisov negatívne dopady na zdravie obyvateľstva a nikto sa tým vo fáze, kedy to mohlo preventívne pôsobiť, vôbec nezaoberal. 

pripomienky uplatnené komorami na portáli právnych predpisov

list SLK adresovaný ministrovi hospodárstva SR JUDr. Vazilovi Hudákovi 

c) spoločné pripomienky SLK a SLS z 5. februára 2016 adresované ministrovi zdravotníctva SR k návrhu vyhlášky MZ SR č. .... /2016 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov; iniciatívu vložením totožných alebo obdobných pripomienok na portál právnych predpisov za svoju organizáciu podporili Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská lekárnická komora, Slovenská komora zubných technikov, Slovenská komora psychológov, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, Slovenská komora fyzioterapeutov a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov. SLK spolu s SLS konštatovali, že 
predložený návrh vyhlášky je oveľa horší, ako je platná vyhláška č. 366/2005 Z. z. a žiadali návrh stiahnuť z medzirezortného pripomienkového konania. Pripomienky komôr na portáli právnych predpisov podporila aj Konfederácia odborových zväzov a Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb. V častiach, týkajúcich sa sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v neodkladnej podpore životných funkcií svojimi vyjadreniami doručenými SLK mailom alebo telefonicky podporili aj Slovenská resuscitačná rada, ktorá je zástupcom SR v Európskej resuscitačnej rade a Slovenský Červený kríž. Pripomienky uplatnené komorami, Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Konfederáciou odborových zväzov, Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb a Lekárskym odborovým združením možno nájsť na portáli právnych predpisov

konkrétne pripomienky, vypracované a uplatnené spoločne SLK a SLS, ktoré sa stali východiskom pre pripomienky ostatných komôr

V Bratislave, 8. februára 2016

Zdokumentovala: PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH, špecialistka SLK pre koncepčné záležitosti