Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. Aktivity Konzorcia v roku 2015

Aktivity Konzorcia v roku 2015

 

V roku 2015 sa zástupcovia všetkých stavovských organizácií v zdravotníctve fyzicky stretli na spoločnom pracovnom rokovaní 2-krát, 5. mája 2015 a 10. júna 2015 k problematike dofinancovania komôr v súvislosti so zabezpečovaním úloh pre štát v rámci eHealth a reguláciou zdravotníckych povolaní komorami prostredníctvom povinnej registrácie (zápisnica z rokovania 5.5.2015spoločný list ministrovi zdravotníctva SR MUDr. Viliamovi Čislákovi, MBA, MPH z 5.5.2015zápisnica z rokovania 10.6.2015 a urgencia adresovaná ministrovi zdravotníctva SR MUDr. Viliamovi Čislákovi, MBA, MPH z 10.6.2015).
 
Priebežne však prebiehala ad hoc formálna aj neformálna spolupráca aj v iných témach, z ktorých vyberáme:

9. júna 2015
Slovenská lekárska komora na základe predchádzajúcej žiadosti Slovenskej komory psychológov vyjadrila podporu Slovenskej komore psychológov v jej snahe o novelizáciu zákona o poskytovateľoch a vyhlášky MZ SR č. 770/2004 Z.z. v častiach týkajúcich sa psychológov. 

17. júna 2015  
Slovenská lekárska komora po neformálnom prerokovaní a získaní on-line vyjadrení od jednotlivých predstaviteľov komôr podala spoločné pripomienky komôr k častiam, týkajúcim sa registrácie zdravotníckych pracovníkov v komorách a regulácie výkonu zdravotníckych povolaní prostredníctvom povinnej registrácie k návrhu zákona o o uznávaní dokladov o vzdelaní a o odborných kvalifikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci ktorého sa súčasne novelizoval aj zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V osobitných elektronických alebo telefonických vyjadreniach sa s  pripomienkami stotožnili Slovenská komora fyzioterapeutov (13.7.2015), Slovenská komora zdravotníckych záchranárov (15.7.2015), Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (16.7.2015), Slovenská komora zubných technikov (16.7.2015) a s jednou výhradou aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (16.7.2015). Podaním totožných pripomienok k návrhu zákona na portáli právnych predpisov aj Slovenská komora psychológov, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov a Slovenská komora zubných technikov (dostupné online). 

14. júla 2015 
Slovenská lekárska komora na základe predchádzajúcej žiadosti Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov podporila iniciatívu Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov v jej snahe o zabezpečenie postavenia zdravotníckeho pracovníka ako chránenej osoby v Trestnom zákone. 

- Odpoveď ministra spravodlivosti SR na iniciatívu Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov (23.9.2015)

20. júla 2015
Slovenská lekárska komora podala ďalšie pripomienky týkajúce sa právnej úpravy registrácie zdravotníckych pracovníkov v komorách a regulácie výkonu zdravotníckych povolaní prostredníctvom povinnej registrácie aj k návrhu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vyskytol v medzirezortnom pripomienkovom konaní následne po návrhu zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikáciách. Obdobné pripomienky uplatnili aj Slovenská komora zubných lekárov, Slovenská lekárnická komora, Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora fyzioterapeutov, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, Slovenská komora psychológov a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov.

27. augusta 2015
Prezident Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorova, dipl. p. a. a zástupcovia Slovenskej lekárskej komory sa spoločne zúčastnili na Úrade vlády Slovenskej republiky (legislatívny odbor - Sekcie všeobecnej legislatívy Úradu vlády SR) prerokovania zásadných pripomienok komôr, ktoré v rámci riadneho medzirezortného pripomienkového konania uplatnili k návrhu Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a Štatútu Legislatívnej rady vlády SR. Iniciatívu podporila aj Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov. 

6. októbra 2015
Slovenská lekárska komora po predchádzajúcom dohovore s prezidentom Slovenskej lekárnickej komory a prezidentkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek uplatnila spoločné pripomienky komôr k návrhu zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (parlamentná tlač 1712).
 
3. novembra 2015
Prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marian Kollár vystúpil v Ústavnoprávnom výbore NR SR so spoločným príspevkom za Slovenskú lekársku komoru, Slovenskú lekárnickú komoru a Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek k navrhovanému zákonu o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Súčasťou delegácie prezidenta Slovenskej lekárskej komory boli aj delegovaní zástupcovia zo Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.
 
8. decembra 2015
Slovenská lekárska komora tlačovou správou podporila výpovede sestier, podávané v ústavnej zdravotnej starostlivosti.